BOARNSTERHIM gemeente Nr. De raad van de gemeente Boarnsterhim; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende, dat het gewenst is ter voorziening in de Algemene Middelen gebruik te maken van de daartoe geboden wettelijke mogelijkheden, met name door het heffen van "Onroerende- zaakbelastingen"; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de; verordening tot wijziging van de "Verordening op de heffing en invordering van onroerende- zaakbelastingen vastgesteld bij raadsbesluit van 13 november 2001, nummer 3.2, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 november 2012. Artikel I Artikel 5 wordt gelezen als volgt: Belastingtarieven. Artikel 5. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage be draagt voor: 1. a. de gebruikersbelasting 0,196358 b. de eigenarenbelasting: - voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,145534 - voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,245045 1Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op hele eu ro 's. 2. Belastingaanslagen van minder dan 6,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingaanslag. Artikel II Artikel 9 wordt gelezen als volgt: Overgangsregeling, inwerkingtreding en citeertitel 1 De artikelen 5 en 9 van de "Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbe- lastingen", zoals deze artikelen luidden op 1 januari 2012, worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor hebben gedaan voor 1 januari 2013. 2 Deze verordening is in werking sinds 1 januari 2002. Na publicatie treden de gewijzigde arti kelen 5 en 9 in werking op 1 januari 2013. 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. Onroerende zaakbelastingen 2013 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 51