gemeente BOARNSTERHIM BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering: Agendapunt: Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: meningsvormend 18 december 2012 3.8 6 oktober 2012 (kennisgeving) wethouder M. Scheweer Behandelend ambtenaar: J. de Boer Onderwerp: Wijziging tarieven reisdocumenten i.o. ministerie van Binnenlandse Zaken Programma: algemene dekkingsmiddelen Product: leges Voorstel: In te stemmen met de wijziging tarieven reisdocumenten 2013 Inleiding De rijksministerraad heeft recentelijk ingestemd met de nieuwe bedragen voor 2013. Hiermee is het gemeen telijk deel van de tarieven geïndexeerd met het indexcijfer voor prijsmutatie van de overheidsconsumpties. Deze indexatie is afgestemd op het niveau van het Centraal Planbureau (CPB). Het gemeentelijk deel van de tarieven stijgt hiermee met 1,5%. Indien we dit nalaten gaan de extra kosten die het Rijk doorbelast drukken op het resultaat van de begroting (Product leges). Dit wijzigingsvoorstel voorziet in de compensatie van de ex tra legeskosten die door het Rijk worden doorbelast. Kanttekeningen Niet van toepassing. Er is overleg gevoerd met Niet van toepassing. Wettelijke/contractuele verplichting Doorbelasting rijksdeelcomponent reisdocumenten in gemeentelijk tarief 2013. Financiële consequenties Veilig stellen geraamde opbrengst product Frontoffice reisdocumenten. ARHI Bijdrage tot eigen inspanning tot de doorbelasting tarief Rijksdeel. Uitvoering Financiën. Communicatie Niet van toepassing. Wijziging legesverordening reisdocumenten 2013

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 53