LEGESVERORDENING Datum Terugwerkende Betreft Datum ondertekening Kenmerk inwerkingtreding kracht t/m Bron bekendmaking voorstel Ondertekend: 01-01-2013 N.v.t. Gepubliceerd: Op 'e Hichte De raad van de gemeente Boarnsterhim; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 eerste lid, aanhef en on derdeel b, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende wijzigingsverordening tot wijziging van de: "Verordening op de heffing en invordering van Leges 2013 (Legesverordening 2013)" Artikel I De vastgestelde tabel op grond van artikel 5, lid 1, hoofdstuk 2, reisdocumenten vervalt en wordt vervangen door: Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 50,35; 1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal blad zijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) 50,35; 1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Neder lander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 50,35; 1.2.1.6 gereserveerd. 1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan per sonen in de leeftijd tot en met dertien jaar 31,85; 1.2.1.8 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan per sonen in de leeftijd van veertien jaar en ouder 41,90; 1.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 als- mede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 46,60; 1.2.3 Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1,1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, 3 08 Bylage Legesverordening wijziging reisdocumenten dec 2012.doc /1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 55