I slechts één keer per reisdocument bereken 1.2.5 Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een reisdocument, de aanvrager reeds eerder verstrekte reisdocumenten niet of niet compleet kan overleggen, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met 31,45; Artikel II Artikel 13 Inwerkingtreding 1Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking. 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. Artikel 14 Citeertitel Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: 1 e wijzigingsverordening legesverordening 2013. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van december 201 2. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas Kopie aan: bljb, frontoffice. Pagina 2 3 08 Bylage Legesverordening wijziging reisdocumenten dec 2012.doc /2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 56