gemeente H BOARNSTERHIM BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering: Agendapunt: Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: besluitvormend (B-stuk) 18 december 2012 4.1 27 november 2012 wethouder M. Jager - Woltgens R. Reinsma Archief: Fred Oosterhuis Onderwerp: precarioverordening permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013 Programma: 2 Product: BLP 032 (Openbaar groen) Voorstel: 1. Stel de precarioverordening "permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013" vast, dit met het bijbehorende tarievenbesluit (bijlage 1). 2. Neem kennis van het feit dat met de invoering van de precarioverordening eenmalige kosten gemoeid zijn, ten bedrage van circa 9.000 - 12.000. De structurele werkzaamheden kunnen worden opge vangen binnen de bestaande formatie en begroting. 3. Dekt deze kosten genoemd onder sub 2, met de inkomsten die worden verkregen in 2013, uit de ver koop van water, oever en/of walgrond bij woonschepen en woonarken met een permanente woonbe stemming. In de raadsvergadering van 27 november 2012, is door de raad het raadsvoorstel BPRR1209 behandeld (agen dapunt 3.6). De kern van dit raadvoorstel hield in het verhogen van de verhuurtarieven voor 2013 en volgende jaren, dit als uitvloeisel van de raadsvergadering van 29 november 2011 (agendapunt 4.1). Als uitgangspunt geldt dat de tarieven vanaf 2012 in 3 stappen zouden worden verhoogd naar een tarief van 7,50 per m2 voor 2014 voor die gevallen waarbij de bewoners zelf de nutsvoorzieningen hebben aangelegd (situatie A) en een tarief van 8,00 per m2 voor die gevallen waarin de gemeente deze voorzieningen heeft bekostigd (situatie B). Voor 2012 zou 50% van dit tarief in rekening worden gebracht en voor 2013 zal 75% van dit tarief in reke ning worden gebracht. Het een en ander brengt mee dat over 2013 een tarief in rekening wordt gebracht van €5,60 per m2 bij situatie A en 6,00 per m2 bij situatie B. De index wordt hierbij achterwege gelaten. Bij het raadsvoorstel zoals behandeld op 27 november 2012 (BPRR1209), was een precarioverordening gevoegd met een bijbehorende tarieventabel. Het tarief werd daarbij berekend op basis van de oppervlakte van de waterkavel. In de vergadering van 27 november 2012, heeft de raad wederom aangegeven voor het jaar 2013 in te stem men met het invoeren van een precarioverordening voor de permanent bewoonde woonschepen en woonarken in de gemeente Boarnsterhim. Daarbij heeft de raad eveneens aangegeven dat de wijze waarop het tarief wordt berekend, dient aan te sluiten bij de systematiek zoals opgenomen in de precarioverordening van de gemeente Leeuwarden. In de systematiek van de gemeente Leeuwarden wordt alleen gekeken naar de lengte van het woonschip of de woonark. De breedte van de woonark of het woonschip speelt daarbij geen rol. Dit wijkt af van het eerdere voorstel van het college zoals verwoord in het voorstel BPRR1209, waarbij het tarief van een ligplaats werd berekend op basis van de oppervlakte in m2 van een waterkavel (lengte x breedte). Inleiding. BPRR 1211 raadsvoorstel inzake precarioverordening woonarken met permanente woonbestemming 30 11 2012 /1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 57