Precarioverordening alleen van toepassing op de waterkavel. Via de precarioverordening wordt een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Blijkens de begripsbepalingen in artikel i en 7, wordt het tarief nu alleen berekend over de lengte van de woonark of woonschip. Uit onderzoek en overleg met de VNG is gebleken dat het in dit geval niet mogelijk is om een via een preca rioverordening een vergoeding in rekening te brengen voor het gebruik van gemeentegrond die door de eige naren is ingericht als tuin, met of zonder een terras, of bijvoorbeeld als opslagruimte. Veelal is er ook een schutting aangebracht of een haag. Volgens de VNG is er in een dergelijk geval niet sprake van "voor de open bare dienst bestemde gemeentegrond". In de onderhavige verordening wordt deze grond nader aangeduid als de oeverkavel. De raad is hier onlangs al door het college over geïnformeerd. Het vorenstaande brengt mee dat wanneer een eigenaar er voor kiest om deze grond (oeverkavel) wel te blij ven gebruiken, de eigenaar hiervoor met de gemeente alsnog een huurovereenkomst dient aan te gaan. Het college streeft er naar om in 2013 met deze eigenaren een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten. Naar ver wachting gaat het om maximaal circa 10-11 gevallen. Het tarief wat hierbij in rekening wordt gebracht, sluit aan bij het tarief voor het gebruik van de waterkavel. Tarieventabel. Het heffen van een precario is een belastingmaatregel. Het belastbaar object is in dit geval de woonark die is gelegen in openbaar vaarwater. Het is bij het vaststellen van het tarief niet mogelijk, zoals wel het geval is bij het aangaan van een huurovereenkomst, rekening te houden met het feit dat door eigenaren zelf nuts voorzieningen zijn aangebracht. Er dient dan ook een eenduidig tarief te komen wat geldt voor alle waterka vels. Voor 2013 wordt dan ook een eenduidig tarief gehanteerd van 6,00 per m2. Zoals de gemeenteraad heeft onderkend, is het voor de gemeente lastig en zeer tijdrovend om de exacte op pervlakte die door een eigenaar wordt gebruikt op de "meter nauwkeurig" vast te stellen, dit vanwege diver se omlopen die aan/om een woonark zijn gebouwd, terrassen in/op het water, de ruimte tussen de oever en een woonark, een verspringing in de oever, etcetera. Dit wordt thans ondervangen door in de precarioveror dening een tarief in rekening te brengen per strekkende meter woonark of woonschip, berekend over de leng te van de woonark of woonschip (de lengtemaat). Kanttekeningen. 1. De precario wordt niet geregeld in de diverse documenten behorende bij de woonschepenvisie. 2. Aan de eigenaren van een woonark is bij schrijven van 17 april 2012 schriftelijk te kennen gegeven dat de^ raad voor 2013 een precarioverordening wil invoeren. Daarbij zijn de bestaande huurovereenkomsten door de gemeente eenzijdig en onder de voorwaarde dat de precarioverordening tijdig wordt vastgesteld, beëindigd. Wanneer er voor 2013 geen precarioverordening wordt vastgesteld, zal aan de gebruikers van water, oever en/of walgrond wederom huur in rekening worden gebracht. 3. In 2011 hebben diverse eigenaren van een woonark en/of woonschip op een tweetal raadsvergaderingen inge sproken en de raad verzocht een precarioverordening vast te stellen. Op deze wijze bleef de raad bevoegd om het tarief vast te stellen en er werd aangesloten bij de wijze waarop de gemeente Leeuwarden en Heeren veen een vergoeding voor het innemen van een ligplaats in rekening brengen. Daaraan is door de raad ook ge hoor gegeven. Thans hebben diverse eigenaren te kennen gegeven geen precarioverordening te willen maar te willen vasthouden aan de huurovereenkomst. Deze eigenaren zijn nu tegen de invoering van een precariover ordening. De redenen daarvan zijn niet bekend. Aangezien met het vaststellen van de hoogte van de tarieven rekening wordt gehouden met de tarieven in Heerenveen en Leeuwarden, komen de eigenaren niet in een (veel) nadeliger positie. 4. Voor het gebruik van eigendommen van de gemeente die niet onder de precarioverordening vallen, zoals bij voorbeeld grond die wordt gebruikt als tuin, het plaatsen van een schuur op grond van de gemeente of het gebruik van water voor een schiphuis, dient alsnog een huurovereenkomst met de gebruiker te worden geslo ten. De raad zal hierover nog nader worden geïnformeerd. BPRR 1211 raadsvoorstel inzake precarioverordening woonarken met permanente woonbestemming 30 11 2012 /2 2/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 58