5. Hoewel de precariotarieven voor 2013 ten opzichte van de huurtarieven van 2012 hoger liggen, zullen de tota le inkomsten voor de gemeente niet stijgen. Diverse eigenaren van een woonark hebben aangegeven water, oever en/of walgrond van de gemeente te willen kopen. Hiervoor is in 2012 een verkoopprijs vastgesteld. In totaal hebben circa 15 van de in totaal circa 28 woonarkeigenaren die nu nog onder de precarioverordening zouden vallen, een koopovereenkomst met de gemeente gesloten. Wanneer een eigenaar van een woonark ook eigenaar is van de waterkavel, oever en/of walgrond, hoeft deze eigenaar geen precario of huur te beta len. Wanneer er met deze eigenaren daadwerkelijk een koopovereenkomst wordt gesloten, brengt dit mee dat voor 2013 circa 11-13 woonarken bestemd voor permanente woonbestemming, nog onder de precarioverorde ning zullen vallen. Aangezien nog niet alle koopovereenkomsten door de eigenaren van een woonark zijn getekend en/of de ver koopbesprekingen nog niet zijn afgerond, kan op dit moment niet exact worden aangegeven wat de effecten voor 2013 zijn. Voorts hebben een aantal eigenaren een voorbehoud gemaakt met betrekking tot het kunnen krijgen van een financiering. Verkoop van water, oever en walgrond levert voor de gemeente wel eenmalig een extra bate op. 6. Wanneer het tarief van 6,00 per m2 voor 2013, wordt vergeleken met de tarieven voor 2013 (zoals thans be kend) bij de gemeente Heerenveen en Leeuwarden, levert dat het volgende beeld op. Heerenveen: Heerenveen heeft een 4-tal tarieven, die variëren van 445,00 per jaar voor de mindere locaties tot 796,00 per jaar voor de mooiere locaties. De locaties in de gemeente Boarnsterhim zijn te vergelijken met de mooie locaties in Heerenveen. Uitgaande van een ligplaats van gemiddeld 100 m2 - 140 m2, levert dit een tarief op van circa 8,00 - 5,70 per m2 in Heerenveen. Opgemerkt wordt nog dat de gemeente Heerenveen heeft geconstateerd dat er door de woonarkbewoners walgrond in gebruik is genomen zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt en/of hiervoor een vergoeding wordt betaald. De gemeente heeft aangegeven deze kwestie te willen handhaven en/of hiervoor ook een ver goeding te willen vragen. Leeuwarden: Het tarief voor Leeuwarden bedraagt naar verwachting voor 2013 36,20 per strekkende meter van een woonschip. De maximale breedte is in Leeuwarden hierbij niet van belang. Deze breedte is ook niet aangege ven in de verordening. Uitgaande van een gemiddelde breedte van een woonark van 4 - 5 meter, komt dit neer op een tarief van circa 7,50 tot 9,00 per m2. Genoemd tarief is exclusief het tarief voor een berging op de vaste wal. Voor 2011 bedroeg dit tarief 450,00 per jaar. 7. Met het invoeren van een precariostelsel wordt aangesloten bij de wijze waarop de gemeenten Heerenveen en Leeuwarden een vergoeding in rekening brengen voor het gebruik van eigendommen van de gemeenten bij woonschepen Procedure. Na het vaststellen van de precarioverordening door de raad kan deze worden ingevoerd. Wanneer de verorde ning niet voor 1 januari 2013 is vastgesteld, kan geen precario in rekening worden gebracht, maar moet wor den teruggevallen op de bestaande huurovereenkomsten. Tegen een aanslag die wordt opgelegd op basis van de verordening, kan door een eigenaar bezwaar worden ingediend bij de gemeente Boarnsterhim en zo nodig beroep worden ingesteld bij de belastingrechter. Er is overleg gevoerd met. De manager van de Afdeling BOP en de afdeling Juridische Zaken. De afdeling Juridische zaken kan instemmen met dit collegevoorstel. Pagina 3 BPRR 1211 raadsvoorstel inzake precarioverordening woonarken met permanente woonbestemming 30 11 2012 3 3/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 59