zij toe dat aan de raad ook de criteria voor verjaring toegezonden worden, eventueel als onderdeel van de antwoordbrief. 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a. Mienskiplike Regelingen en oare ferbune partijen Geen. b. Oare münlinge meidielings troch portefüljehalders Wethouder De Haan deelt mee dat op 26 november bij de bestuursrechter een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend door belanghebbenden over de aanleg van de verkeersvoorziening bij De Boarn- sterdyk/De Stringen in Akkrum. De rechter diende te beoordelen of sprake is van een dusdanig belang is dat het werk stil gelegd diende te worden. Op een vraag van de rechter heeft de gemeente uiteengezet hoe de procedure rond het bestemmingsplan verlopen is. De rechter heeft aan de gemeente het verzoek gedaan om geen activiteiten uit te voeren die onomkeerbaar zijn, tot hij uitspraak gedaan heeft, binnen 14 dagen. De gemeente heeft toegezegd zich tot de uitspraak te zullen beperken tot voorbereidende werkzaamheden. c. List mei ynformaasje fan it kolleezje Geen vragen of opmerkingen. 3. MIENINGSFOARMJEND* 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 oant en mei 3.9 Mevrouw A. Woltman heeft zich aangemeld om in te spreken bij de agendapunten 3.6 en 3.7. Op haar verzoek spreekt zij over beide agendapunten tegelijk in. De voorzitter geeft haar hiervoor gelegenheid voorafgaande aan de behandeling van agendapunt 3.6. 3.2 Foarstel oanfraach artikel 12 Financiële-verhoudingswet Stem in met het indienen van een verzoek voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds op grond van artikel 12 van de Fvw. Beslüt: als A-stuk (punt 4.1) naar besluitvormende deel. 3.3 Foarstel om yn te stimmen mei it Controleprotocol 2012 1Stel het controleprotocol 2012 vast, inclusief a. bijlage B: specifieke punten controle 2012 en b. bijlage C: normenkader 2012. Beslüt: zal worden behandeld in de raadsvergadering van 18 december a.s. 3.4 Foarstel om fêst te stellen de Visie Recreatie en Toerisme 1Stel de Visie recreatie en Toerisme vast; 2. Neem kennis van bijlage III in het bijlagenboek met de weergave van de opmerkingen en aanvullingen tij dens de informatieavond op 19-09-2012. Beslüt: als A-stuk (punt 4.2) naar besluitvormende deel. Wethouder Scheweer zegt toe naar aanleiding van opmerkingen van de heer Zijlstra, dat in de Visie aandacht besteed zal worden aan de hengelsport. Op verzoek van de heer Martens wordt in de Visie ook aandacht besteed aan het wetterskip bij de landrecreatie, met name in verband met de mogelijkheden van fiets- en wandelroutes over de kades. 3.5 Foarstel om fêst te stellen de beleidsnotitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 1. Neem kennis van het collegebesluit om beleidsregels op te stellen die regelen onder welke omstan digheden de toegang tot schuldhulpverlening kan worden geweigerd. 2. Neem kennis van de opmerkingen van de Cliëntenraad Sociale Zaken op de concept-beleidsnotitie en de reactie van het college op deze opmerkingen. 3. Stel de beleidsnotitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vast. Beslüt: als A-stuk (punt 4.3) naar besluitvormende deel. Op voorstel van de voorzitter besluit mevrouw Veldstra (FNP) in overleg met de andere ondertekenaars (de heren van der Woude, PvdA, en Frensel, D66) om de motie over een Europees fonds voor hulp aan minstbe deelden niet in deze vergadering in stemming te brengen. Zij stemmen ermee in dat het college een notitie over het EU-fonds opstelt die in de volgende raadsvergadering besproken kan worden. De raad kan vervolgens een besluit nemen over de motie. 2/7 1 03 beslutelist ried 20121127.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 5