3.6 Foarstel om yn te stimmen mei de precarioverordening "permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013" mei it taheakke tarivenbesluit Stem in met de precarioverordening "permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013" met het bijbe horende tarievenbesluit Beslüt: als B-stuk naar het besluitvormende deel van de raadsvergadering van 18 december 2012. 3.7 Foarstel om yn te stimmen mei de wiziging "verhuurtarieven voor grond bij permanent bewoonde woonschepen en woonarken voor 2013" Stem in met het wijzigen van de verhuurtarieven voor grond behorende bij een woonschip en/of woonark, dit overeenkomstig het bijgevoegde voorstel, genaamd "Tarievenbesluit verhuur grond behorende bij een woon ark en/of woonschip met permanente woonbestemming 2013" Beslüt: als B-stuk naar het besluitvormende deel van de raadsvergadering van 18 december 2012. 3.8 Foarstel om fêst te stellen it bestimmingsplan Bütlanswei 6 Tersoal 1Stel geen exploitatieplan vast; 2. Stel het bestemmingsplan 'Bütlanswei 6 Tersoal' vast; 3. Stel de provincie Fryslan, Wetterskip Fryslan en de Gasunie op de hoogte van het raadsbesluit conform artikel 3.8 Wro en geef het bestemmingsplan vrij voor publicatie. Beslüt: als A-stuk (punt 4.4) naar besluitvormende deel. 3.9 Foarstel om fêst te stellen it bestimmingsplan Reduzum tankstation Stel het bestemmingsplan Reduzum tankstation met digitaal kenmerk NL.IMR0.0055.BPReduzumtankstat-VA01 vast. Beslüt: als B-stuk (punt 4.5) naar besluitvormende deel. 4. BESLUTFOARMJEND 4.1AFoarstel oanfraach artikel 12 Financiële-verhoudingswet Stem in met het indienen van een verzoek voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds op grond van artikel 12 van de Fvw. Beslüt: conform met algemene stemmen. 4.2A Foarstel om fêst te stellen de Visie Recreatie en Toerisme 1Stel de Visie recreatie en Toerisme vast; 2. Neem kennis van bijlage III in het bijlagenboek met de weergave van de opmerkingen en aanvullingen tij dens de informatieavond op 19-09-2012. Beslüt: conform met algemene stemmen, met inbegrip van verwerking in de Visie van de hengelsport en het wetterskip in verband met de wandel- en fietsroutes over kaden. 4.3A Foarstel om fêst te stellen de beleidsnotitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 1Neem kennis van het collegebesluit om beleidsregels op te stellen die regelen onder welke omstan digheden de toegang tot schuldhulpverlening kan worden geweigerd. 2. Neem kennis van de opmerkingen van de Cliëntenraad Sociale Zaken op de concept-beleidsnotitie en de reactie van het college op deze opmerkingen. 3. Stel de beleidsnotitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vast. Beslüt: conform met algemene stemmen. 4.4A Foarstel om fêst te stellen it bestimmingsplan Bütlanswei 6 Tersoal 1Stel geen exploitatieplan vast; 2. Stel het bestemmingsplan 'Bütlanswei 6 Tersoal' vast; 3. Stel de provincie Fryslan, Wetterskip Fryslan en de Gasunie op de hoogte van het raadsbesluit conform artikel 3.8 Wro en geef het bestemmingsplan vrij voor publicatie. Beslüt: conform met algemene stemmen. 4.5B Foarstel om fêst te stellen it bestimmingsplan Reduzum tankstation Stel het bestemmingsplan Reduzum tankstation met digitaal kenmerk NL.IMR0.0055.BPReduzumtankstat-VA01 vast. Beslüt: conform; voor: 12 stemmen (GB2000, PvdA, de heren Riemersma en Witteveen (beiden FNP), WD, CDA); tegen 3 stemmen (D66, mw. Veldstra (FNP). Pagina 3 1 03 beslutelist ried 20121127.doc/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 6