Pagina 4 Wettelijke/contractuele verplichting. Niet van toepassing. Financiële consequenties. De tarieven voor het gebruik van water, in eigendom van de gemeente, zullen ten opzichte van 2012 worden verhoogd met 2,00 per m2 naar 6,00 per m2. Waarschijnlijk zullen in 2013 nog circa 11 tot 13 woonarkei genaren onder de precarioverordening vallen. De exacte oppervlakte per woonark staat nu nog niet vast. Waarschijnlijk gaat het om een oppervlakte van in totaal 1.300 m2 - 1.500 m2, hetgeen neerkomt op een op brengst van circa 7.800 tot 9.000. Met de invoering van de verordening, het bereken van het te betalen tarief en het opleggen en afwikkelen van de aanslag, zijn ook kosten gemoeid. Dit betreft voornamelijk inzet van uren vanuit de afdeling BOP, afdeling OD en afdeling OW. De ervaring leert dat het eerste jaar altijd de meeste kosten worden gemaakt. De ver wachting is dat het in totaal om circa 100 - 150 uren gaat. Het interne tarief van de afdeling BOP bedraagt voor 2013 90,00 per uur en voor de afdeling OD 61,00 per uur. Het een en ander brengt mee dat de kosten voor het invoeren van de precarioverordening circa 9.000 - 12.000 bedragen. Deze eenmalige kosten kunnen worden gedekt uit de verkoop van water, oever en walgrond behorende bij woonschepen en woonarken, waarvan de opbrengsten deels in 2013 zullen worden gerealiseerd. Deze op brengsten zijn niet in de begroting voor 2013 opgenomen. De structurele werkzaamheden kunnen worden op* gevangen binnen de bestaande gemeentelijke formatie en begroting. Uitvoering. De eigenaren van een woonark ontvangen van de gemeente bericht over de wijze waarop de aanslag is geba seerd. Daarnaast ontvangen de eigenaren een nieuwe huurovereenkomst voor zover het betrekking heeft op de huur van de oeverkavel. Communicatie. Zie uitvoering Bijlagen Precarioverordening permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013 met het bijbehorende tarieven- besluit. Ter inzage Precarioverordening permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013 met het bijbehorende tarieven- besluit. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 18 december 2012. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas Kopie aan: bp (rr) BPRR 1211 raadsvoorstel inzake precarioverordening woonarken met permanente woonbestemming 30 11 2012 4 4/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 60