BOARNSTERHIM gemeente PRECARIOVERÖRDENING PERMANENT BEWOONDE WOONSCHEPEN EN WOONARKEN 2013 Datum Terugwerkende Betreft Datum ondertekening Kenmerk inwerkingtreding kracht t/m Bron bekendmaking voorstel Ondertekend: 01-01-2013 N.v.t. Gepubliceerd: Op 'e hichte De raad van de gemeente Boarnsterhim; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van gelet op de artikelen 228 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: "Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting ten laste van permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013". Artikel 1 Begripsbepalingen: Deze verordening verstaat onder: a. gemeentegrond: voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond en/of gemeentewater, gelegen binnen de gemeente Boarnsterhim; b. kavel: een door de raad aangewezen kavel, al dan niet met een op de oever aangewezen terrein of gedeel te daarvan, met daarop een in het bestemmingsplan rustende bestemming die het mogelijk maakt dat er een woonschip of woonark permanent wordt afgemeerd en bewoond; c. waterkavel: het watergedeelte van een kavel, gelegen in openbaar-water, waarvan de eigendom toebe hoort aan de gemeente Boarnsterhim. Het water tussen een woonark en/of woonschip en een oeverkavel, wordt niet tot de waterkavel gerekend; d. oeverkavel: het terreingedeelte van een kavel, inclusief eventueel aanwezige beschoeiing; e. woonark: drijvend object, in het algemeen niet bestemd of ingericht om te varen, doorgaans voorzien van een betonnen casco, met vierkante of rechthoekige opbouw, en te oordelen naar zijn constructie of inrichting bestemd tot permanent woonverblijf van een of meer personen; f. woonschip: drijvend object, in het algemeen bestemd of ingericht om te varen, doorgaans voorzien van een stalen of houten constructie en te oordelen naar zijn constructie of inrichting bestemd tot permanent woon verblijf van een of meer personen; g. jaar: een kalenderjaar; h kwartaal een kalenderkwartaal; i. maand een kalendermaand; j. week een periode van zeven achtereenvolgende dagen; k. dag een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan; l. vergunning een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie; opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon op een bepaalde kavel ligplaats in mag nemen met een woonschip of woonark; m. ligplaats: een gedeelte van openbaar-water, bestemd of geschikt om door een woonark of woonschip met bijbehorende voorzieningen te worden ingenomen; n. openbaar-water: alle water die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk is; o. tarieventabel: de bij deze verordening behorende tarieventabel. Precariobelasting permanent bewoonde woonschepen 2013 versie 29 11 2012

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 61