Artikel 8 Wijze van heffing De precariobeiasting wordt bij wege van aanslag geheven. Artikel 9 Nadere regels Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de in vordering van precariobeiasting. Artikel 10 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang. 1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobeiasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 2. In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobeiasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak. 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven pre cariobeiasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobeiasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak ver schuldigde precariobeiasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalender maanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan 10,00. 5. Aanslagen van 10,00 of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin, wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één aanslag. Artikel 11 Termijnen van betaling 1. De aanslag moet worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn. Artikel 12 Kwijtschelding Bij de invordering van de precariobeiasting wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking. 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. 3. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Precarioverordening permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013" Grou, 18 december 2012 De raad voornoemd, De Griffer, De voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas Precariobeiasting permanent bewoonde woonschepen 2013 versie 29 11 2012

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 63