Tarieventabel: Behorende bij de "Verordening op de heffing en invordering van een precariobelasting ten laste van perma nent bewoonde woonschepen en woonarken 2013". Het tarief voor het innemen van een ligplaats met een woonark of een woonschip, bedraagt over de periode 1 januari t/m 31 december 2013, gerekend over de lengtemaat 27,00 voor elke meter of een deel daarvan. Precariobelasting permanent bewoonde woonschepen 2013 versie 29 11 2012

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 64