BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORS I t Status: besluitvormend (B-stuk) Raadsvergadering: 18 december 2012 Agendapunt: 4.2 Eerdere behandeling: 27 november 2012 Portefeuillehouder: wethouder M. Jager - Woltgens Behandelend ambtenaar: R. Reinsma Onderwerp: wijziging verhuurtarieven permanent bewoonde woonschepen en woonarken voor 2013 Programma: 2 Product: BLP 032 (Openbaar groen) Voorstel: Stem in met het wijzigen van de verhuurtarieven voor grond en/of water behorende bij een woonschip en/of woonark, dit overeenkomstig het bijgevoegde voorstel, genaamd "Tarievenbesluit verhuur water, oever en grond behorende bij een woonark en/of woonschip met permanente woonbestemming 2013" (bijlage 1). Inleiding. In de raadsvergadering van 29 november 2011 (agendapunt 4.1), heeft de raad ingestemd met het verhogen van de verhuurtarieven voor water, oevers en/of alle daarbij in gebruik genomen grond behorende bij woon schepen en/of woonarken voor 2012. Door de gemeente Boarnsterhim werd al jarenlang een tarief in rekening gebracht van circa 2,00 - 3,00 per m2. Deze tarieven dateerden nog van 1986 en zijn toen door de toen malige raad vastgesteld. Uit onderzoek bij de omringende gemeenten was gebleken dat de verhuurtarieven van de omliggende ge meenten voor het gebruik van gemeentewater en gemeentegrond bij woonschepen met een permanente woonbestemming aanmerkelijk hoger lagen dan de tarieven in de gemeente Boarnsterhim. Het college was van mening dat de gemeentelijke verhuurprijzen aan de tarieven van de omliggende gemeenten dienden te worden aangepast. Dit gold te meer aangezien de verhuurprijzen al jarenlang alleen maar waren geïndexeerd en niet waren verhoogd. Op de raadsvergadering van 29 november 2011 heeft de raad ingestemd met het ver hogen van de verhuurtarieven voor 2012 en de volgende jaren. Het uitgangspunt daarbij is dat de tarieven vanaf 2012 in 3 stappen zullen worden verhoogd naar een tarief van 7,50 per m2 voor 2014 voor die gevallen waarbij de bewoners zelf de nutsvoorzieningen hebben aangelegd (situatie A) en een tarief van 8,00 per m2 voor die gevallen waarin de gemeente deze voorzieningen heeft bekostigd (situatie B). Voor 2012 zou 50% van dit tarief in rekening worden gebracht en voor 2013 zal 75% van dit tarief in rekening worden gebracht. Het een en ander brengt mee dat over 2013 een tarief in rekening wordt gebracht van €5,60 per m2 bij situatie A en 6,00 per m2 bij situatie B. In de raadsvergadering van 27 november 2012, is door de raad het raadsvoorstel BPRR1210 behandeld. De kern van dit raadvoorstel hield in het verhogen van de verhuurtarieven voor 2013 en volgende jaren, voor het ge bruik van gemeentegrond. Bij het raadsvoorstel BPRR1210, was een tarievenbesluit gevoegd. De voorgestelde verhoging van het tarief voor 2013, betreft dan ook de uitvoering van het raadsbesluit van 29 november 2011 Opgemerkt wordt dat het tarievenbesluit behorende bij raadsvoorstel BPRR1210 niet volledig was. Dit tarie venbesluit behoeft aanpassing om onderstaande redenen. Het tarievenbesluit bij raadsvoorstel BPRR1210 ziet alleen toe op het gebruik van grond en niet op het gebruik van water en/of oever. Dit is echter wel van belang. Een aantal eigenaren van een woonark hebben schrifte- BPRR 1212 raadsvoorstel inzake wijziging huurprijzen woonarken met permanente woonbestemming 2013 04 12 2012 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 65