lijk te kennen gegeven dat zij niet instemmen met het invoeren van een precarioverordening per 2013, hoe wel de raad in 2011 op verzoek van dezelfde eigenaren heeft besloten deze verordening wel in te voeren en zo voor te sorteren op de wijze waarop Leeuwarden en Heerenveen een vergoeding voor het gebruik van wa ter en/of grond in rekening brengen. Deze eigenaren gaan er dan ook niet mee akkoord dat de gemeente de huurovereenkomst heeft beëindigd onder de voorwaarde dat er een precarioverordening wordt ingevoerd. Thans valt ook niet aan te geven of deze eigenaren, wanneer daadwerkelijk een precarioverordening is inge voerd, zullen instemmen met het beëindigen van de huurovereenkomst danwel hiervoor een gang naar de rechter noodzakelijk is. Ook is niet duidelijk wat de uitkomst van een dergelijke procedure zal zijn. Het kan zijn dat de rechter zal bepalen dat het individuele belang van een huurder bij handhaving van de huurovereenkomst prevaleert bo ven het algemene gemeentelijk belang om een precarioverordening voor alle gebruikers van water in te voe ren (uniformiteit). Wel is het zaak om de tarieven die bij een gebruiker van water en/of oever in rekening worden gebracht op basis van een huurovereenkomst danwel de precarioverordening, gelijk te stellen. Wanneer het geldende tarievenbesluit niet wordt aangepast, brengt dit mee dat mee dat voor het gebruik van water en/of oever in 2013, feitelijk nog de prijzen zullen gelden die de raad heeft vastgesteld in 2012. Dit kan niet de bedoeling zijn. Het tarief voor het gebruik van water dient eenzelfde te zijn als op basis van de precarioverordening, te weten een tarief van 6,00 per m2. Verhuur in relatie tot de Precarioverordening. Conform het verzoek van de raad is voor het gebruik van water in eigendom van de gemeente, een precario verordening opgesteld. Indien de raad met deze precarioverordening instemt, wordt via de precarioverorde ning door de gemeente een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven het water. Uit onderzoek en overleg met de VNG is gebleken dat het niet mogelijk is om een via een precarioverordening een vergoeding in rekening te brengen voor het gebruik van gemeentegrond die door de eigenaren is ingericht als tuin, terras, of bijvoorbeeld als opslagruimte. Veelal is er ook een schutting aangebracht of een haag. Vol gens de VNG is er in een dergelijk geval niet sprake van "voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond". Voor deze gevallen dient op basis van een huurovereenkomst een vergoeding in rekening te worden gebracht. In afwijking van raadsvoorstel BPRR1210, hebben de verhuurtarieven bij woonarken en/of woonschepen met een permanente woonbestemming, niet alleen betrekking op grond in eigendom van de gemeente maar ook op het water en/of oever. Er zal echter alleen huur voor het water en/of oever in rekening worden gebracht, wanneer de eigenaar niet instemt met het heffen van een precario. Het is niet de bedoeling dat een eigenaar voor het gebruik dubbel betaalt. Het is bij een huurovereenkomst wel mogelijk om een verschillend tarief te hanteren voor het geval de ge meente nutsvoorzieningen heeft aangebracht en voor het geval de gemeente deze nutsvoorzieningen niet heeft aangebracht. Voor 2013 wordt voor de grond een tarief in rekening wordt gebracht van €5,60 per waarbij de bewoners zelf de nutsvoorzieningen hebben aangelegd (situatie A) en 6,00 per m2 bij die geval len waarin de gemeente deze voorzieningen heeft bekostigd (situatie B). Dit verschil in tarief is redelijk gelet op de investeringen die de gemeente in het verleden heeft verricht en de kosten van afschrijving. Het verschil in tarief bij een huurovereenkomst wordt op deze wijze bestendigd. Voor het gebruik van het water en/of oever, wordt een tarief in rekening gebracht van 6,00 per m2. Dit sluit aan bij de precarioverordening. De index voor 2013 is wel achterwege gelaten. Kanttekeningen. 1. Veel eigenaren van een woonark en/of woonschip zijn reeds eigenaar van de grond gelegen voor deze woon ark en/of woonschip. Daarnaast heeft de gemeente met diverse eigenaren in 2012 een koopovereenkomst ge sloten voor water, oever en/of walgrond. Daarnaast zijn er nog eigenaren die voor het water betalen via een precario. In circa 5-8 gevallen zal de gemeente met de gebruiker van gemeentegrond nog een huurovereen komst aangaan voor het gebruik van gemeentegrond. Het is thans niet exact bekend hoeveel eigenaren zich tegen het invoeren van een precario zullen blijven ver zetten en de gemeente eerst voor het gebruik van het water nog huur zal vragen. BPRR 1212 raadsvoorstel inzake huurprijzen woonarken met permanente woonbestemming 2013 04 12 2013 2 2/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 66