2. Voor het gebruik van gemeentelijk snippergroen bij een woning, wordt voor 2013 een verhuurtarief in reke ning gebracht van 8,00 per m2, dit op basis van de door de raad vastgestelde nota snippergroen 2008. Deze tarieven liggen circa t 2,00 per m2 hoger dan voor het gebruik van gemeentelijke eigendommen bij een woonark en/of woonschip. 3. Diverse eigenaren hebben grond in gebruik genomen zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Hiervoor werd ook geen vergoeding betaald. Alle woonarkeigenaren zijn hierover aangeschreven waarbij de gemeente heeft aangegeven dat het gebruik van deze grond dient te worden beëindigd en voor 1 maart 2012 leeg en ontruimd aan de gemeente ter hand dient te worden gesteld. Slechts weinig eigenaren gebruikers van ge meente grond hebben hier gehoor aan gegeven. De eigenaren gebruikers van deze gemeentegrond is er op gewezen dat wanneer het gebruik niet wordt beëindigd de gemeente ook over de grond die zonder toestem ming in gebruik is genomen, huur in rekening zal brengen. 4. Met de woonarkeigenaren die nog wel grond van de gemeente huren, zal in 2013 een nieuwe huurovereen komst worden aangegaan, waarin de oppervlakte zoals deze daadwerkelijk in gebruik is genomen wordt opge nomen, zodat voor de reorganisatie alle dossiers zo goed mogelijk op orde zijn. 5. De oppervlakte van het in gebruik zijnde water en/of oever wordt berekend in vierkante meters (m2), dit van het woonschip of de woonark, inclusief de stootranden, loopranden, dakranden, vlonders, terrassen aan- of behorende bij een woonschip of woonark, goten, boothuizen, steigers of andere kunstwerken. Bij een histo risch woonschip worden ook het roer en de eventuele boegspriet mee gemeten. De lengte- en breedtematen worden daarbij uitwendig gemeten, daar waar de grootste afstand geldt. Er is overleg gevoerd met. De manager van de Afdeling BOP en de afdeling Juridische Zaken. De afdeling Juridische zaken kan instemmen met dit collegevoorstel. Wettelijke/contractuele verplichting. Niet van toepassing. Financiële consequenties. Het verhogen van de verhuurtarieven voor grond ten opzichte van 2012, heeft in beginsel een positief effect op de inkomsten uit verhuur. Echter aangezien de totale oppervlakte waarover huur voor grond in rekening wordt gebracht afneemt, nemen ook de totale inkomsten uit verhuur af. Zoals gezegd zal in 2013 nog met circa 5-8 woonarkeigenaren een huurovereenkomst voor grond worden aan gegaan. De exact te verhuren oppervlakte staat nu nog niet vast, maar bedraagt waarschijnlijk in totaal circa 700 m2 - tot 900 m2. Dit komt neer op een opbrengst van circa 2.500 - 4.500. Uitvoering. De eigenaren/ gebruikers van een woonark ontvangen van de gemeente bericht over de vastgestelde omvang van het perceel grond wat door hen in gebruik is genomen. Daarnaast ontvangen de eigenaren/ gebruikers een nieuwe huurovereenkomst waarbij de bestaande situatie in een nieuwe overeenkomst zal worden vastgelegd. Communicatie. Zie uitvoering. •wasBaKf Pagina 3 BPRR 1212 raadsvoorstel inzake huurprijzen woonarken met permanente woonbestemming 2013 04 12 2013 /3 3/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 67