4.6 Moasje oangeande proefboring Vermilion Gas Oil Netherlands BV De voorzitter brengt de motie over de proefboring van Vermilion Gas St Oil Netherlands BV in stemming, welke ingediend is door mevrouw Veldstra (FNP) en welke meeondertekend is door de heer Van der Woude (PvdA) en Van der Sluis (WD). Het college spreekt zich niet uit over de motie. Beslüt: de motie wordt met algemene stemmen aangenomen 4.7 Moasje oangeande realisearje ferkearsfeiliche situaasje Boarnsterdyk/De Stringen De voorzitter brengt de motie over verkeerssituatie bij de Boarnsterdyk/De Stringen in Akkrum in stemming, welke ingediend is door de heer Frensel (D66). Mevrouw De Haan ontraadt namens het college de motie. Beslüt: de motie wordt verworpen, tegen: 13 stemmen (GB2000, PvdA, FNP, VVD en CDA), voor: D66 (2 stem men). 5. FRAGEN 5.1 Gelegenheid foar riedsleden om fragen te stellen Geen vragen. 6. SLUTE De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur. Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 18 desimber 2012. de foarsitter, de griffier, 1 03 beslutelist ried 20121127.doc/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 7