MOASJE Oanqeande proefboring Vermilion Gas Oil Netherlands BV op basis fan art. 34 fan it Reglemint fan oarder De gemeenteried fan de gemeente BOARNSTERHIM yn gearkomste byien op tiisdei 27 novimber 2012. Heeft kennisgenomen van het feit dat: De gemeente Boarnsterhim naar het zich laat aanzien geconfronteerd zal worden met plannen voor een proefboring cq. gaswinning door Vermilion Gas Oil Netherlands BV op haar grondgebied; t.w. de proefboring Hempens nabij Warten en Wergea De bodemgesteldheid (Veenweidegebied) van Boarnsterhim van zodanige aard is dat het onderhoud van de infrastructuur zware financiële druk legt op de gemeente. Boarnsterhim te maken heeft met autonome bodemdaling door natuurlijke geologische processen; Boarnsterhim te maken heeft met bodemdaling (veenoxidatie) als gevolg van peilverlaging in het veenweidegebied. óverwegende dat: - Vermilion Gas Oil Netherlands BV heeft laten weten dat naar alle waarschijnlijkheid de Rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten hierop van toepassing is; De ruimtelijke besluitvorming rond deze projecten vanaf een bepaalde omvang op rijksniveau wordt gelegd en vergunningprocedures daarmee kunnen worden gebundeld en verkort; Dan in plaats van beoordeling op basis van het gemeentelijke bestemmingsplan een Rijksinpassingsplan geldt, dat wordt vastgesteld door de ministers van EZ en l&M. De minister van EZ bij de coördinatie van de vergunningen doorzettingsmacht heeft en daarvan gebruik kan maken als een gemeente weigert mee te werken aan een milieuvergunning of als een gemeente een besluit neemt waar zij het niet mee eens is; - Boarnsterhim geen additionele bodemdaling wenst als gevolg van gaswinning Een empirische benadering van de oorzaken van bodemdaling vanwege het ontbreken van meetgegevens niet mogelijk is en het derhalve moeilijk vast te stellen zal zijn wat gaswinning toevoegt aan de bestaande cumulatieve bodemdaling; - Wetterskip Fryslan al niet in staat is om bij de beoordeling van schadeclaims door burgers inzake paalrot en bodemdaling empirische meetgegevens te overleggen en uitgaat van 4) aannames die uitpakken ten nadele van de gedupeerden; - Gedupeerde burgers zich niet kunnen beroepen op het principe van de omgekeerde bewijslast; Het gemeentebestuur een zorgplicht voor zijn burgers heeft en het daarom van belang is dat de gemeenteraad al in een vroeg stadium zijn gevoelens over deze plannen uitspreekt. Spreekt uit dat: De gemeenteraad met in acht neming van de gemeentelijke zorgplicht, de slechte bodemgesteldheid en de aanwezigheid van natuurgebieden ter plaatse geen gaswinning wenst, tenzij Vermilion Gas Oil Netherlands BV: o op voorhand vergoeding van alle schade garandeert, o daartoe een toereikend fonds onder beheer van een onafhankelijke derde instelt, o voorafgaand aan haar gaswinning door een onafhankelijke derde de staat van alle gebouwen en gronden in en om het winningsgebied laat inventariseren d.m.v. een O meting.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 8