(^4 - Wie1 (Cr&Lobo, PvdA, COA /V.6 - 4 - accepteert dat alle in vergelijking met de inventarisatie geconstateerde schade wordt verondersteld te zijn veroorzaakt door haar gaswinning, tenzij Vermilion Gas Oil Netherlands BV het tegendeel kan bewijzen. Verzoekt de griffier deze motie onder de aandacht te brengen van: - Vermilion Gas Oil De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken - De Tweede Kamer der Staten Generaal - Het college van B&W en de Gemeenteraad van Skarsterian en Lemsterlan, Ljouwert en Tytsjerksteradiel, Het college van G.S. en de Provinciale Staten van de Provinsje Fryslan, - Wetterskip Fryslan En giet oer ta de oarder fan de dei, Yntsjinner( s Fraksje FNP Boarnsterhim Lyda Veldstra i 2 C 1 tooc^, f <Scr) O O

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 9