Bovengenoemde leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de situatie waarin de gemeente Boarnsterhim zich bevindt. Immers, nog los van hoe het zit met het grondgebied van de overige deelnemende gemeente(n) aan de gemeenschappelijke regeling, gaat het grondgebied van de gemeente Boarnsterhim na de herindeling niet in zijn geheel dan wel grotendeels tot een dezelfde gemeente behoren, maar wordt verdeeld over een viertal gemeenten. Daarmee zijn lid 1 en lid 2 niet van toepassing. Op de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Boarnsterhim deelneemt is wel telkens lid 3 van toepassing. Dit betekent dat de gemeenschappelijke regelingen gewoon van kracht blijven en dat in de herin delingsregeling de gemeente of gemeenten moeten worden aangewezen die, zolang nog geen uitvoering is ge geven aan het vierde of vijfde lid van artikel 41, voor de toepassing van de regeling in de plaats treedt onder scheidenlijk treden van de gemeente Boarnsterhim. De in de herindelingregeling aangewezen gemeenten moeten vervolgens op grond van artikel 41 lid 4 Wet Arhi binnen 6 maanden na de datum van herindeling de nodige voorzieningen treffen. Er kan worden afgeweken van de bepalingen van de gemeenschappelijke regelingen, zoals wijziging en opheffing van de regelingen, maar ook het toe- en uittreden van deelnemers. Eventueel kan de termijn van 6 maanden nog eens worden verlengd met ten hoogste 6 maanden. Vooruitlopend op de wettelijke regeling van de Wet Arhi heeft ons college opdracht gegeven de gevolgen, die het verdwijnen van de gemeente Boarnsterhim per 1 januari 2014 heeft voor de gemeenschappelijke regelirJ gen waaraan het deelneemt, in kaart te brengen en waar mogelijk te minimaliseren. De gemeente Boarnsterhim (en voor zover van toepassing haar herindelingspartners) nemen deel aan de vol gende gemeenschappelijke regelingen: - Regio Noord-Friesland (milieuadviesdienst) Gemeente Leeuwarden - Werkvoorzieningschap Fryslan-West Gemeente Südwest Fryslan Gemeente De Friese Meren (i.o.) - Veiligheidsregio Fryslan Gemeente Leeuwarden Gemeente Heerenveen Gemeente De Friese Meren (i.o.) Gemeente Südwest Fryslan - Welstandszorg hüs en hiem Gemeente Leeuwarden Gemeente Heerenveen Gemeente De Friese Meren (i.o.) Gemeente Südwest Fryslan - Recreatieschap De Marrekrite Gemeente Leeuwarden Gemeente Heerenveen Gemeente De Friese Meren (i.o.) Gemeente Südwest Fryslan - OLAF Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland Gemeente Leeuwarden Gemeente Heerenveen Gemeente De Friese Meren (i.o.) Gemeente Südwest Fryslan

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 11