Stand van zaken m.b.t. wijze van beëindiging deelname Boarnsterhim aan de gemeenschappelijke rege ling: - Regio Noord-Friesland (milieuadviesdienst) Uw raad heeft in zijn vergadering van 18 december 2012 besloten per 1 januari 2014 uit te treden uit deze gemeenschappelijke regeling. Per brief van 20 december 2012 hebben wij dat aan de Regio Noord-Friesland laten weten. Voor een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Noord-Friesland zijn de consequen ties van onze uittreding in kaart gebracht middels een oplegnotitie van 7 maart 2013. Nu het uittreden van de gemeente Boarnsterhim samenvalt met de startdatum van de FUMO, heeft het uittreden geen gevolgen voor de regio Noord-Friesland. - Werkvoorzieningschap Fryslan-West (Empatec NV) Zowel de gemeente Leeuwarden als de gemeente Heerenveen maken geen deel uit van de gemeenschappelij ke regeling Fryslan-West (Empatec NV) maar van de gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslan (Caparis NV). Het college wil daarom uittreden uit de GR Fryslan-West per 1 januari 2014. Het college heeft aan het bestuur van deze G.R. gevraagd onder welke condities dat mogelijk is. Daarbij tekent het colle ge gelijktijdig aan er vanuit te gaan dat uittreden mogelijk is zonder financiële consequenties. De bij Empatec geplaatste inwoners kunnen hun plaats behouden. - Veiligheidsregio Fryslan Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslan is op grond van artikel 34 van de GR slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's als bedoeld in artikel 8 van de Wet Vei ligheidsregio's. De bijlage bij artikel 8 van de Wet op de veiligheidsregio's zal, middels amvb, in verband met de herindeling van Boarnsterhim per 1 januari 2014 worden aangepast. Aangezien onze herindelingspartners allemaal vallen onder de veiligheidsregio Fryslan en de financiering van de GR is gebaseerd op het inwoner aantal van de deelnemende gemeenten zal uittreding van de gemeente Boarnsterhim uit de GR per 1 januari 2014 voor de GR geen financiële consequenties hebben. - Welstandszorg Hüs en Hiem Uw raad heeft in zijn vergadering van 18 december 2012 besloten per 1 januari 2014 uit te treden uit deze gemeenschappelijke regeling. Per brief van 20 december 2012 hebben wij dat aan de Gemeenschappelijke Regeling Hüs en Hiem laten weten. Bij schrijven van 7 maart 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van Hüs en Hiem ons laten weten dat van het boetebeding in verband met de uittreding geen gebruik zal worden gemaakt aangezien onze rechtsopvolgers allen deel uitmaken van de GR Hüs en Hiem. - Recreatieschap De Marrekrite De Marrekrite is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Fryslan en 21 Friese gemeenten waar onder Boarnsterhim, Leeuwarden, Heerenveen, Südwest Fryslan en Skarsterlan. Voor de gemeenschappelijke regeling De Marrekrite is het college van b&w het bevoegde orgaan om te besluiten omtrent uittreding na ver kregen toestemming van uw raad. In een apart raadsvoorstel zal uw raad om deze toestemming worden ver zocht om uit te treden per 1 januari 2014. Aangezien al onze herindelingspartners eveneens deel uit maken van Recreatieschap De Marrekrite en de financiële bijdrage aan de Marrekrite wordt berekend via een aantal kengetallen levert uittreding van de gemeente Boarnsterhim per 1 januari 2014 geen financieel nadeel op voor De Marrekrite. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de Marrekrite zijn dan ook akkoord met onze uittreding per 1 januari 2014. - Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF) Uw raad heeft in zijn vergadering van 18 december 2012 besloten per 1 januari 2014 uit te treden uit deze gemeenschappelijke regeling. Per brief van 20 december 2012 hebben wij dat aan de Gemeenschappelijke Regeling OLAF laten weten. Bij brief van 28 februari 2013 heeft de secretaris van OLAF laten weten dat OLAF al geruime tijd een slapende regeling is zonder inkomsten en uitgaven die geen activiteiten meer verricht voor de aan haar deelnemende gemeenten. Als gevolg daarvan zijn er voor de gemeente Boarnsterhim of haar rechtsopvolger geen financiële verplichtingen bij een uittreding uit OLAF per 1 januari 2014.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 12