BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering: Agendapunt: Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: meningsvormend 15 oktober 2013 3.2 wethouder M. Scheweer Behandelend ambtenaar: M. Kaspers Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Woonschepen Programma: Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkelingen Product: Structuurvisies en bestemmingsplannen Voorstel: 1. Stem in met de reactienota zienswijzen zoals opgenomen in bijlage 7 van het bestemmingsplan; 2. Stel het bestemmingsplan Woonschepen met digitaal kenmerkt NL.IMR0.0055.BPWoonschepen-VA01 ge wijzigd vast. Inleiding Op 6 november 2012 heeft u de visie en verordening permanent bewoonde woonschepen 2012 vastgesteld welke als doel hebben het geven van sturing aan de situering en maatvoering van permanent bewoonde woon schepen en de inrichting van de oevers daarbij om zo de ruimtelijke kwaliteit op en nabij het water te waar borgen. De visie en verordening zijn vertaald in voorliggend bestemmingsplan welke grotendeels consoli derend van aard is, wat betekent dat het is gericht op het regelen van de bestaande functies. Nieuw in dit be stemmingsplan is de eenduidige regeling ten aanzien van de maatvoering van de woonschepen en de bijge bouwen horende bij deze woonschepen. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 24 april 2013 tot en met 4 juni 2013 ter inzage gelegen en er is overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro overleg gepleegd met de overlegpartners. Tijdens deze periode is er één overlegreactie en zijn er zes inspraakreacties ingediend. De reacties zijn beantwoord en als bijlage 5 opge nomen in het bestemmingsplan. Op 2 juli 2013 heeft het college ingestemd met de beantwoording van de in spraak- en overlegreacties en het ontwerp bestemmingsplan vrijgegeven voor zienswijzen. De volgende stap in de procedure in het vaststellen van het bestemmingsplan. Argumenten 1.1 Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wro en afdeling 3.4 Awb van 10 juli 2013 tot en met 20 augustus 2013 ter visie gelegen. In deze periode zijn tien zienswijzen met inhoudelijke be zwaren tijdig ingediend. De zienswijzen zijn daarmee ontvankelijk. 1.2 De ingediende zienswijzen zijn zorgvuldig getoetst en beoordeeld. Dit heeft geleid tot planaanpassingen. Ten aanzien van de zienswijzen heeft een gedegen belangenafweging plaatsgevonden. Voor een samenvatting van de zienswijzen en de gemeentelijke reactie hierop verwijzen wij naar de zienswijzennota welke als bijla ge 7 is opgenomen in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn de volledige zienswijzen in kopie op genomen (bijlage 6) 1.3 Planaanpassing De ingediende zienswijzen hebben geleid tot de volgende planaanpassingen: De bestemming van de oeverkavel van de percelen aan de Boarnsterdyk 1001 t/m 1009 (plankaart 3) is gewijzigd in 'Tuin' aangezien de oeverkavels in eigendom zijn van de woonarkeigenaren. Voor de percelen Leppedyk 1001 en 1011 (plankaart 10) bleek nog een stuk extra grond in eigendom te zijn waarvoor de bestemming 'Tuin' relevant is. Dit is in onderhavig plan gewijzigd. Abusievelijk waren zijn deze wijzigin gen niet doorgevoerd zoals we dat bij alle overige kavels, mits deze in eigendom zijn van de woonarkei genaar, wel hebben gedaan. Ter toelichting het volgende. Het bestemmingsplan is consoliderend van aard, wat betekent dat het is gericht op het regelen van de bestaande functies en gebruik. Dit betekent 3 02 rv BP Woonschepen VA.doc/bpmka 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 15