dat de bestemmingen in principe hetzelfde blijven (inclusief dubbelbestemmingen en aanduidingen) met één uitzondering. In die gevallen dat de oeverkavel in eigendom is van de woonarkeigenaar en daarmee als erf behoort bij de woonark is de bestemming, op het moment dat de vigerende bestemming geen par ticulier eigendom benadrukt, aangepast overeenkomstig de gehanteerde systematiek voor gronden in par ticulier eigendom in dit geval de bestemming 'Tuin'. Tuin impliceert 'behorende bij de woonark'. Open bare gronden (in eigendom van gemeente en/of provincie oid) houden de bestemming zoals "groen" of "water" wat het openbare karakter benadrukt; In de regels van voorliggend bestemmingsplan (artikel 19.2) is een regeling opgenomen voor gevallen waarbij de bestaande, legale maatvoering afwijkt van de toegelaten maatvoering. Hierdoor zijn bestaan de vergunde en daarmee legale maatvoeringen positief bestemd. Kanttekeningen Geen Er is overleg gevoerd met Wethouder Scheweer, BOP Wettelijke/contractuele verplichting Niet van toepassing Financiële consequenties Het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan vloeit voort uit de vaststelling van de verordening per manent bewoonde woonschepen 2012. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan gaan ten laste van het reguliere budget voor structuurvisies en bestemmingsplannen welke toereikend is. ARHI Niet van toepassing Uitvoering Na vaststelling en de beroepsperiode treedt het bestemmingsplan in werking en kunnen bouwaanvragen aan het bestemmingsplan getoetst worden. Communicatie De indieners van de zienswijzen ontvangen een kopie van de zienswijzennota en worden op de hoogte ge bracht van de voortzetting van de procedure. Op grond van artikel 3.8 lid 4 Wro moeten de Inspecteur en Pro- vinsje Fryslan onverwijld na vaststelling in kennis worden gesteld van het besluit. Het besluit wordt vervol gens 6 weken na vaststelling bekend gemaakt in Op 'e Hichte en de Staatscourant met vermelding van de doorgevoerde wijzigingen. Het bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage en binnen deze periode kan beroep worden ingesteld tegen het besluit met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan. Bijlagen Niet van toepassing. Ter inzage Bestemmingsplan met bijlagen ter vaststelling. Besluit: conform voorstel afwijkend te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten 3 02 rv BP Woonschepen VA.doc/2 T. Baas 2/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 16