In overleg met de Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (beide betrokken bij het op stellen van de DHS) is aan Broekhuis Rijs Advisering opdracht vertrekt om een actualisatie te maken van de detailhandelsruimte. Het eindrapport "Actualisatie distributieve ruimte Grou-Centrum" is medio juli 2013 ontvangen. Conclusie in het rapport is dat het detailhandelsaanbod in Grou redelijk is afgestemd op de vraag. Het gaat om de inwoners van Grou, de inwoners van het buitengebied en de toeristen gezamenlijk. Kwantitatief gezien is er geen distributieve ruimte in de markt voor grote uitbreidingen. De distributieve ruimte in de niet- dagelijkse sector is volledig benut. Er lijkt zelfs sprake te zijn van een overschot. Op kwalitatieve gronden wordt er onvoldoende reden aanwezig geacht voor de realisatie van detailhandel op de Minne Finne. Een belangrijke factor hierin is het niet kunnen bijdragen aan het versterken van het cen trumgebied van Grou. Een ontwikkeling van de Minne Finne tot winkelgebied heeft een aanzienlijk risico op bouwen voor leegstand of tot een ontwikkeling die solitair functioneert op een te grote afstand van het cen trum. De structuur van het centrum wordt hierdoor eerder uit elkaar getrokken dan versterkt. Kwantitatief gezien is er ook in de dagelijkse sector (food) geen ruimte aanwezig voor verdere uitbreiding van het aanbod. Een uitbreiding van het aanbod kan echter ook kwalitatief worden beoordeeld. Voor het cen trumgebied van Grou is het belangrijk dat er sprake is van een goed dagelijks aanbod. De combinatiemoge lijkheid van dagelijkse aankopen in het centrum met overige aankopen in het centrumgebied is heel belang rijk voor een relatief kleine kern als Grou. De vraag is of de huidige oppervlakte van food in het centrum voor de toekomst voldoende sterk is en een rendabele exploitatie kan blijven houden. Een eventueel vertrek van de supermarkt uit (het centrum van) Grou zal voor het overige (niet-dagelijkse) aanbod in het centrum nega tieve gevolgen hebben. De aantrekkelijkheid van het centrum als koopgebied zal afnemen. Hoewel op kwanti tatieve gronden een uitbreiding van het dagelijkse aanbod niet verantwoord is, is op kwalitatieve gronden een uitbreiding van het dagelijkse aanbod in het centrum juist wel verantwoord. In het rapport is ingezoomd op de bestaande supermarkt in het centrum, omdat er sprake is van een formeel verzoek tot verplaatsing en vergroting van deze supermarkt. De locatie die hiervoor in beeld is - de voormali ge postkantoorlocatie aan de Parkstraat - kan zeker een bijdrage leveren aan een sterker centrum, dat bo vendien compact blijft. Momenteel wordt gezamenlijk met de Poiesz en de gemeente Leeuwarden gewerkt aan plannen voor ontwikkeling op deze locatie. Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2013 ingestemd met de uitkomsten van het eindrapport. Hierna hebben bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met zowel de Business Club Grou, Plaat selijk Belang Grou en de initiatiefnemer van de Minne Finne. Met de initiatiefnemer van de Minne Finne is af gesproken dat afscheid wordt genomen van detailhandel op de Minne Finne. Mede in overleg met de herinde lingsgemeente Leeuwarden is een traject opgestart om de mogelijkheden voor een realistische ontwikkeling te verkennen. De actualisatie van de DHS door vaststelling van het rapport "Actualisatie distributieve ruimte Grou-Centrum" betekent dat nog steeds - nadrukkelijker zelfs - ingezet wordt op versterking van de huidige centrumstruc tuur. Argumenten J. De DHS Grou is door trends en ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau verouderd. Door het rapport "Actualisatie distributieve ruimte Grou-Centrum "vast te stellen als actualisatie van de DHS is er sprake van een actueel toetsingskader. Het rapport is besproken met diverse partijen, te weten: de Business Club Grou, Plaatselijk Belang Grou, de initiatiefnemer van de plannen van de Minne Finne, de Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap De tailhandel. De belanghebbenden onderschrijven de conclusies. Op 17 september 2013 heeft een informerende raadsbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het rapport is besproken. Om aan het rapport een formele status toe te kennen is vaststelling door de gemeenteraad benodigd. De keuze gemaakt in de Detailhandelsstruc- tuurvisie, namelijk het versterken van de centrumstructuur dienen wel gehandhaafd te blijven. Het doel hier van is om Grou op het kwalitatieve niveau te brengen dat past bij de ambitie van verzorgingskern met een plus. Deze plus staat voor toeristisch recreatief centrum gericht op de watersport. Het rapport dient daarom als actualisatie voor de (kwantitatieve) distributieve ruimte en de (compacte) centrumstructuur vastgesteld te worden. Hiertoe dient dit voorstel. 2/4 Pagina 2 3 03 Rv actualisatie Detailhandelsstructuurvisie Grou.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 18