BOARNSTERHIM gemeente U T N O E G 1 N G Grou, 3 oktober 2013. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme üt foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't halden wurde sil op tiisdei 15 oktober 2013 om 20.00 oere yn de Riedseal fan it gemeentehüs, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, T. Baas. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan de beslutelist fan 17 septimber 2013 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a. Mienskiplike Regelingen en oare ferbüne partijen b. Oare münlinge meidielings troch portefüljehalders c. List mei ynformaasje fan it kolleezje 3. MIENINGSFOARMJEND* 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 oant en mei 3.7 3.2 Foarstel om wizige fêst te stellen it bestimmingsplan Woonschepen 3.3 Foarstel om fêst te stellen it rapport "Actualisatie distributieve ruimte Grou-Centrum" en ta te heakjen oan de Detailhandels-structuurvisie 3.4 Foarstel om yn te stimmen mei it bestimmingsplan Midsbuorren 36 yn Warten 3.5 Foarstel om a. in üntwerpferklearring fan gjin betingsten te jaan foar it festigjen fan bütenskoalse berneopfang yn de sportkantine Burstumerdyk 2 yn Grou; b. de üntwerpferklearring as definityf te ferklearjen at gjin sjenswizen yntsjinne wurden 3.6 Foarstel om a. in üntwerpferklearring fan gjin betingsten te jaan foar it oanpasse fan in bygebou op It Wyldlan 1 yn Grou; b. de üntwerpferklearring as definityf te ferklearjen at gjin sjenswizen yntsjinne wurden 3.7 Foarstel om fêst te stellen de wenplakgrinzen foar de doarpen Akkrum, Terherne, Grou, Nes, Raerd, Reduzum, Jirnsum en Sibrandabuorren 4. BESLUTFOARMJEND 1 01 utnoeging.doc/grab 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 2