5. F RAGEN 5.1 Gelegenheid foar riedsleden om fragen te stellen 6. SLUTE De ried kin it beslüt nimme dat der oer in mieningsfoarmend foarstel yn deselde gearkomste in beslüt nommen wurdt. Oanmelden ynsprekkers oant 12.00 oere op de dei fan de gearkomste (0566-629383/207) Utstjoering riedsgearkomste troch de Boarnsterstim (www.boarnsterstim.nl, Ether 105,6 FM, Kabel 96,1 Mhz-FM) Ynsjen stikken fia: www.boarnsterhim.nl Bestuur Organisatie Gemeenteraad en under kantoaroeren op it gemeentekantoar 2/2 1 01 utnoeging.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 3