Pagina 2 Bestemmingsplan In het kader van het actualiseren van de bestemmingsplannen, dient het perceel Midsbuorren 36 dan ook de bestemming "Wonen" te krijgen. Om de bestemming "Wonen" te kunnen vaststellen in een bestemmingsplan, dient ook het geluidsaspect op gelost te worden. Industrielawaai Vanuit de Wet geluidshinder moet eerst gekeken worden of er maatregelen aan de bron of in de overdrachts sfeer genomen kunnen worden om geluidsbelasting terug te dringen. De maatgevende geluidsbronnen met be trekking tot de geluidbelasting van de woning Midsbuorren 36 zijn wat betreft industrielawaai de geluidsbron nen van Jachtwerf Wartena (Midsbuorren 30-32). De geluidbelasting van Midsbuorren 36 bedraagt 61,1 dB(A). Hiermee voldoet de geluidbelasting dus niet aan de voorkeursgrenswaarde en ook niet aan de hoogst toelaat bare hogere waarde. Jachtwerf Wartena heeft in 2009/2010 een aanvraag voor een revisievergunning Wet mi lieubeheer bij GS van de provincie Fryslan ingediend. Inmiddels zijn burgemeester en wethouders bevoegd ge zag (Wabo-procedure) en is de aanvraag bij GS ingetrokken. Bij deze aanvraag was een akoestisch onderzoek (van 19 nov 2009 uitgevoerd door WNP r.i.) gevoegd waarin is onderzocht wat de geluidemissie zal zijn bij de aangevraagde activiteiten. Hierbij is uitgegaan van de best beschikbare technieken. De geluidsbelasting ter plaatse van de gevel van de woning Midsbuorren 36 vanwege Jachtwerf Wartena komt daarmee op 54 dB(A). Tevens is er een nieuw akoestisch onderzoek gedaan door de MAD in november 2012 waarin alle maatgevende bronnen voor het perceel Midsbuorren 36 zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat alle mogelijke bronmaatregelen zijn uitgevoerd. Gezamenlijk met de andere inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein bedraagt de geluidbelasting 55 dB(A). Hiermee voldoen de woning en het perceel echter nog steeds niet aan de voorkeursgrenswaarde, maar wel aan de hoogst toelaatbare hogere waarde. Een overdrachtsmaatregel in de vorm van een scherm is ook onderzocht. Dit levert een geluidwinst van 4 dB(A) wat betreft de geluidbelasting vanwege industrielawaai op. De geluidsbelasting voldoet dan nog steeds niet aan de voorkeursgrenswaarde. Er dient dan alsnog een hogere waarde te worden vastgesteld. Hierbij geldt dat een scherm niet kosteneffectief is; het gaat om 1 woning, waarbij nog steeds de voorkeurs grenswaarde niet wordt gerealiseerd. Een scherm levert dan ook bezwaren op van financiële aard (kosten zouden dan €62 000,- zijn). Daarnaast is een scherm met een hoogte van 4,6 meter vanuit landschappelijk oogpunt niet gewenst. Het perceel Midsbuorren 36 grenst aan de noordkant aan het Wartenster Wid, wat een toeristische vaarroute is en zo verder aan het buitengebied. Een geluidsscherm leidt zo tot een negatieve ruimtelijke uitstraling naar het omliggende open buitengebied. Vanwege de hiervoor genoemde argumenten heeft het college van B&W besloten om geen geluidsscherm te gaan realiseren. Er dient dus een hogere waarde vanwege industrielawaai vastgesteld te worden van 55dB (A). Dit hogere waarde besluit dient qua procedure gelijk te lopen met het bestemmingsplan (vanaf het ontwerp-besluit ho- W gere waarde met ontwerp-bestemmingsplan). Voor meer uitgebreide informatie over de geluidssituatie wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek van 14 november 2012, die als bijlage in de toelichting van het ont werp-bestemmingsplan is opgenomen. Na vaststelling van de hogere waarde geldt dat indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein binnen de woning bij gesloten ramen meer bedraagt dan 35 dB (A), het college van BEtW maatregelen dient te nemen om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau binnen de woning aan de waarde van 35dB (A) voldoet. In het geval van Midsbuorren 36 is er door de MAD een akoestisch onderzoek naar de gevelwering uitgevoerd. Hierin staan een aantal gevelmaatregelen die genomen moeten worden om te zorgen dat het binnenniveau van de woning ten hoogste 35dB (A) bedraagt. Voor de uitwerking van de maatregelen wordt verwezen naar het 'Akoestisch onderzoek naar de geverwering van de woning Midsbuorren 36 te Warten in het kader van artikel 110a van de Wet geluidhinder'. Deze is als bijlage in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. De maatregelen die uitgevoerd moeten worden, zullen door de gemeente vergoed worden (€11 740,- ex BTW). Wegverkeerslawaai Naast het onderzoek naar de geluidsbelasting vanwege industrielawaai, is er onderzoek gedaan naar de ge luidsbelasting vanwege verkeerslawaai. De Midsbuorren is (ter hoogte van nummer 36) een voorrangsweg voorzien van twee rijstroken en een ventweg. De maximaal toegestane snelheid is 80 kilometer per uur. Op basis van deze gegevens heeft de Midsbuorren een zone van 250 meter. Binnen deze zone moet getoetst wor den of de woningen aan de grenswaarden van 48 dB wat betreft verkeerslawaai voldoen. 2/5 3 04 rv Vaststelling Midsbuorren 36 Warten.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 46