Uit het onderzoek voor Midsbuorren 36 blijkt, dat de geluidsbelasting 53 dB vanwege wegverkeer is. Voor wo ningen in buitenstedelijk gebied mag de hogere waarde vanwege wegverkeer de waarde van 53 dB niet te bo ven gaan. Resumé Naast het vaststellen van de bestemming "Wonen" voor een: - een hogere waarde van 55 dB(A) overeenkomstig artikel dustrielawaai en - een hogere waarde van 53 dB overeenkomstig artikel 83 verkeerslawaai. het perceel Midsbuorren 36 te Warten, dient er dus 55 lid 4 van de Wgh verleend te worden vanwege in- lid 1 van de Wgh verleend te worden vanwege weg- Tevens dienen middelen ter beschikking gesteld te worden voor het treffen van maatregelen met betrekking tot de geluidwering van de gevels bij de bestaande woning Midsbuorren 36 te Warten. De gemeenteraad is bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van B&W is be voegd voor het vaststellen van de hogere waarden. Voorts is nog de gecumuleerde geluidbelasting van wegverkeer en industrielawaai berekend. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 57 dB (A). Gelet het feit dat Midsbuorren 36 een feitelijk bestaande woning betreft, in een gemengde omgeving, leidt de gecumuleerde geluidbelasting hiermee niet tot een onaanvaardbare ge luidbelasting. Argumenten 1.) Voldaan wordt aan het doel van de actualiseringslag' zoals omschreven in het Meerjarenprogramma Bestemmingsplannen. In februari 2.002 is het meerjarenprogramma bestemmingsplannen door de raad vastgesteld. Dit programma beschrijft in grote lijnen wat de uitgangspunten zijn voor de actualiseringslag. Doel van de actualiseringslag is het creëren van een minimaal bestemmingsplannenbestand waarin eenduidigheid in de regelgeving en actuele gebruik- en bebouwingsmogelijkheden voorop staan. Hierdoor kunnen wij ongewenste ontwikkelingen voorko men en gewenste ontwikkelingen eerder realiseren. U wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang in het actualiseren van het bestemmingsplannenbestand. Middels het inbestemmen van het perceel Midsbuorren 36 als "Wonen" wordt het huidige, feitelijke gebruik juridisch geborgd. 2.) Voldaan wordt aan de actualiseringplicht voor de bestemmingsplannen. Met ingang van 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. Op grond van de Wro is een gemeente verplicht om bestemmingsplannen elke 10 jaar te actualiseren. De geldende bestemmingsplan nen zijn nu nog deels verouderd en zullen voor 1 juli 2013 (overgangstermijn) moeten worden geactualiseerd. Op het niet tijdig actualiseren van bestemmingsplannen staat een sanctie: een gemeente mag in dat geval geen leges meer heffen voor diensten die voorkomen uit het verouderde bestemmingsplan. Het ontwerpbe- stemmingsplan "Midsbuorren 36 Warten" valt daarnaast onder de digitaliseringverplichting. Dit houdt in dat het plan moet voldoen aan de digitale onderdelen van de Wro en digitaal beschikbaar moet zijn: de publicatie verwijst door het opnemen van een link naar het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze website is het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar. Voor het bestemmingsplan "Midsbuorren 36 Warten" geldt, dat vaststelling voor 1 juli 2013 hoogstwaarschijn lijk niet meer lukt. Gelet het feit dat het hier om 1 perceel gaat waar ok al reeds om een bestaande woning is gerealiseerd, is het risico dat de gemeente geen leges kan binnenkrijgen voor een bouwplan niet zo groot. Hoewel dit niet lukt, is het wenselijk om het bestemmingsplan zo snel mogelijk vast te stellen. Zodat het per ceel voor de herindeling in ieder geval op juiste wijze is inbestemd. 3.) Door inbestemmen perceel Midsbuorren 36 als "Wonen" en het vaststellen van de hogere waarde, wordt de situatie voor het perceel Midsbuorren 36 juridisch-planologisch geregeld. In het verleden is de geluidssituatie voor het perceel Midsbuorren 36 nooit goed geregeld. In voorgaande col legevoorstellen is de geschiedenis van de geluidszone en de diverse visies door de jaren heen op het perceel Midsbuorren 36, reeds behandeld. Middels het vastleggen van de bestemming "Wonen" in een bestemmingsplan en het vaststellen van een hoge re waarde voor industrielawaai en wegverkeerslawaai, wordt het huidige, feitelijke gebruik van 'burgerwo ning' juridisch-planologisch correct geregeld. Dit geeft rechtszekerheid voor de belanghebbenden. 3/5 3 04 rv Vaststelling Midsbuorren 36 Warten.doc/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 47