Ruimtelijk gezien is de functie "Wonen" ook passend op de genoemde locatie aan de rand van het industrie terrein naar het buitengebied toe. De andere bestaande woningen ten westen van het industrieterrein Mids- buorren (m.u.v. Midsbuorren 36) hebben in het bestemmingsplan Lytse Doarpen en het Buitengebied 2008 ook reeds de bestemming "Wonen" gekregen. 4.) Na vaststelling van de Hogere waarde vanwege Industrielawaai kan aan de Jachtwerf aan de Midsbuorren 30 te Warten zijn revisievergunning Wet milieubeheer (nu omgevingsvergunning Milieu) worden verleend (proces loopt sinds 2005). De jachtwerf die gevestigd is aan de Midsbuorren 30-32 te Warten heeft in 2005 een aanvraag gedaan voor een revisievergunning milieu. Op 29 oktober 1991 is voor de 'Scheepswerf Vooruit' een vergunning in het kader van de Hinderwet (nu Wet milieubeheer en WABO) verleend. De huidige eigenaar van Jachtwerf Wartena is sinds 1993 bij het bedrijf betrokken en heeft de werf in 1996 overgenomen. Het bedrijf heet nu Jachtwerf Wartena. Milieuvergunningen dienen eens in de 10 jaar herzien te worden. Dit is dan een revisie-vergunning. Zo worden alle activiteiten van een bedrijf weer geactualiseerd en wordt steeds gezorgd dat een bedrijf aan de actueel geldende eisen voldoet. Op de aanvraag uit 2005 is overigens niet beschikt. Waarschijnlijk is dat toen niet gebeurt omdat de discussie over de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Midsbuorren nog liep. Dit leverde een andere situatie op dan de huidige situatie dat het perceel Midsbuorren 36 een burgerwoning is en ook als zodanig zal worden in- bestemd. Uiteindelijk is er in 2009 een revisievergunningsaanvraag Wet milieubeheer bij GS van de provincie Fryslan in gediend (de provincie was toen nog bevoegd gezag, na invoering van de WABO is de gemeente bevoegd ge zag). Ten behoeve van deze aanvraag voor een revisievergunning van het bedrijf is door WNP r.i. een akoes tisch onderzoek uitgevoerd. Dit betreft het rapport "Akoestisch onderzoek naar Jachtwerf Wartena aan de Midsbuorren 30 te Warten" van 19 november 2009 (deze is als bijlage opgenomen in het 'Akoestisch onderzoek van 14 november 2012). Deze aanvraag is ingetrokken. Inmiddels heeft de jachtwerf Wartena bij de gemeente een nieuwe WABO-aanvraag ingediend. Deze is in behandeling, maar kan pas verleend worden, nadat de hoge re waarde ten behoeve van industrielawaai is vastgesteld. Wel heeft de jachtwerf de bedrijfsvoering al dusdanig aangepast dat de geluidsuitstoot zoveel mogelijk be perkt wordt. De geluidsuitstoot is nu lager dan in 1991 en na verlening van de revisievergunning wordt dit ook formeel juridisch vastgelegd (op basis van de vergunning uit 1991 mocht de geluidsuitstoot van de werf over dag max. 61,1 dB (A) bedragen). Op dit moment heeft de jachtwerf dus geen geldige omgevingsvergunning voor milieu waarin de huidige acti viteiten geregeld zijn. Na vaststelling van de hogere waarde voor industrielawaai kan de vergunning dan ver leend worden, zodat ook de huidige activiteiten van de werf dan formeel juridisch geregeld zijn. 5.) Het ontwerp-bestemmingsplan Midsbuorren 36 te Warten heeft voor zienswijzen ter inzage gelegen Op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken van 17 juli 2013 tot en met dinsdag 27 augustus 2013 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen. Kanttekeningen Er diende uiterlijk op 1 juli 2013 vanuit de Wro voor het perceel Midsbuorren 36 te Warten een bestemmings plan vastgesteld te zijn. Indien dit niet het geval zou zijn, voldoen we niet aan onze wettelijke verplichting om de bestemmingsplannen actueel te hebben (=niet ouder dan 10 jaar) en verliezen we als gemeente het recht om leges te heffen. Het is niet meer gelukt om het bestemmingsplan op tijd vast te stellen. Aangezien het om een bestaande woning gaat, zal het risico niet zo groot zijn. Het bestemmingsplan dient nu echter wel zo snel mogelijk vastgesteld te worden, zodat de procedures voor het bestemmingsplan nog binnen de ge meente Boarnsterhim kan worden afgerond. Er is overleg gevoerd met BOP-RO, Backoffice vergunningen, OW-Water, MAD, bureau LPD-Sight, provincie Fryslan Wettelijke/contractuele verplichting Ja, wettelijke verplichting. Bestemmingsplannen dienen op 1 juli 2013 actueel (niet ouder dan 10 jaar) te zijn. Indien dit niet lukt wel zo snel mogelijk na 1 juli 2013 vaststellen. De verplichting voor actuele bestem mingsplannen blijft gelden. Financiële consequenties De kosten voor het bestemmingsplan kunnen uit het reguliere budget gedekt worden. Perceel Midsbuorren 36 maakte eerst onderdeel uit van het bestemmingsplan Lytse Doarpen en valt onder de actualisering van onze 4/5 3 04 rv Vaststelling Midsbuorren 36 Warten.doc/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 48