Pagina 5 gemeentelijke bestemmingsplannen. Tevens kan het geld dat nodig is voor de binnenisolatie uit dit budget gedekt worden. ARHI Niet van toepassing. Uitvoering Niet van toepassing. Communicatie Na de zienswijzenfase is de volgende stap in de bestemmingsplanprocedure het vaststellen van het bestem mingsplan. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zal binnen twee weken na vaststelling bekend worden gemaakt in Op 'e Hichte en in de Staatscourant. Na bekendmaking kan vervolgens binnen de beroeps termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is gedurende de beroepstermijn tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl con form de wettelijke digitaliseringplicht. Bijlagen Niet van toepassing. Ter inzage (NB pas nadat het vaststellingsbesluit is genomen door de raad kan het vastgestelde plan digitaal be schikbaar worden gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ondertekende vaststellingsbesluit moet namelijk deel uitmaken van het digitale bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit staat wel op ruimtelij ke plannen) Bestemmingsplan 'Midsbuorren 36 te Warten' bestaande uit een toelichting (inclusief de akoestische onderzoeken), regels en plankaarten. Collegevoorstellen BPTB1205 en BPTB 1109 Besluit: conform voorstel afwijkend te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas 3 04 rv Vaststelling Midsbuorren 36 Warten.doc/5 5/5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 49