SS BOARNSTERHIM ttiif gemeente BESLUTELIST Riedsgearkomste: 17 september 2013 Oanwêzich: Foarsitter: boargemaster T. Baas Griffier: de hear A.G.M. Rutten GB2000: de hearen J.R. Galama, J. Hemminga, P.T.L. Jonker en S. van der Meer PvdA: mefrou P.M. Esser en de hear W.M. Martens FNP: de hearen S.J. Riemersma en W. Witteveen WD: de hearen S. Bouma en M. van der Sluis CDA: mefrou A. Meinderts-Goinga en de hear J.S. Zijlstra D66: mefrou A.W. Nugteren-Schell en de hear M. Frensel Groen Links: mefrou G. Rozema It kolleezje fan boargemaster en wethalders: wethalder de hear M. Scheweer wethalder mefrou H J. de Haan-Laagland wethalder mefrou M.A.J. Jager-Wöltgens gemeentesiktaris de hear G. Heeringa Ofwêzich: mefrou L. Veldstra-Lantinga (FNP) en de hear R. van der Woude (PvdA) Publike tribune: 3 persoanen (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.Hij deelt mee dat mevrouw Veldstra (FNP) en de heer Van der Woude (PvdA) gemeld hebben niet aanwezig te kunnen zijn. 1.2 Fêststellen fan de wurklist Beslüt: conform. 1.3 Fêststellen fan de beslutelist fan 25 juny 2013 Beslüt: bij 2.1 c. dient wethouder De Haan vermeld te worden in plaats van wethouder Jager; overigens conform De heer Riemersma vraagt naar de inventarisatie van het gemeentelijk minimabeleid. Wethouder De Haan stelt dat geen inventarisatie van een vergelijking van sociaal beleid van Boarnsterhim met de herindelingsgemeenten zal worden gemaakt. De bij de herindeling betrokken gemeenten gaan op ambtelijk niveau ieder voor zich na welke verschillen er zijn in het sociaal beleid met Boarnsterhim. Een groot deel van het sociaal beleid is overigens wettelijk gelijk bij alle gemeenten. De vrijheid die gemeenten hebben voor invulling van sociaal beleid, is in Boarnsterhim soberder ingevuld dan in de andere gemeenten. Wethouder De Haan zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de reden dat het aantal uren procesma nagement binnen het Centrum voor jeugd en Gezin in 2012 teruggelopen is. 1.4 Ynkommen stikken Aan de raadsleden wordt een gewijzigde en geactualiseerde lijst met ingekomen stukken voorgelegd. Beslüt: conform. 1 03 beslutelist ried 2013-09-17.doc/grab 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 4