BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: meningsvormend Raadsvergadering: 15 oktober 2013 Agendapunt: 3.5 Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: wethouder M. Scheweer Behandelend ambtenaar: mw. J.M. de Vries Onderwerp: ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor buitenschoolse kinderopvang aan de Burstumer- dyk 2 te Grou Programma: Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Voorstel: 1. Geef een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor het vestigen van buitenschoolse kinderopvang in de sportkantine op de Burstumerdyk 2 te Grou, waarvan het gebruik strijdig is met het bestemmingsplan. 2. Stem in met de ter inzage legging voor zienswijzen van de ontwerpvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen gedurende een periode van 6 weken, zo spoedig mogelijk na besluitvorming in de raads vergadering van 15 oktober 2013. 3. Stem in met het verklaren van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring indien geen zienswijzen worden ontvangen. Inleiding Sisa Kinderopvang BV heeft op 12 juni 2013 aan het college van burgemeester en wethouders een omgevings vergunning aangevraagd voor het vestigen van buitenschoolse kinderopvang (BSO) in het pand aan de Burstu merdyk 2 te Grou. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk OV-1449. De aanvraag om omgevingsvergunning betreft het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het brandveilig gebruiken van het pand. Het planvoornemen betreft het onderbrengen van buitenschoolse opvang op de eerste en tweede verdieping van de sportkantine van GAVC. Deze kantine zal hiervoor niet worden uitgebreid. In 2010 is middels een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede werking verleend aan de realisatie van sportvelden aan de Burstumerdyk te Grou. De plankaart bij de 'ruimte lijke onderbouwing voor de realisatie van sportvelden langs de A32 te Grou' geeft voor de betreffende gron den de bestemming 'sportterrein' aan. Het gebruik van het pand voor buitenschoolse opvang is in strijd met de doeleindenomschrijving. Op 11 juni 2013 is het bestemmingsplan 'Grou' vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 4 september 2013 in werking getreden/onherroepelijk geworden. Het pand aan de Burstumerdyk 2 valt binnen de gronden bestemd voor 'sport'. De vestiging van buitenschoolse opvang is in strijd hiermee. In het bovengenoemde bestemmingsplan wordt geen mogelijkheid geboden om af te wijken van de regels. Dit betekent dat onderzocht dient te worden of medewerking kan worden verleend middels het afwijken van het bestemmingsplan. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan moet een uitgebreide procedure conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) worden gevolgd. Conform de wettelijke voorschriften is bij de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De planologische procedure is noodzakelijk om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen. 3 05 Rv Burstumerdyk 2 Grou.doc/vgjv 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 51