Het beoogd effect van het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is het in gebruik nemen van de sportkantine op de Burstumerdyk 2 te Grou voor buitenschoolse opvang. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen staat los van het brandveilig gebruiken van het pand. De toetsing op brandveilig gebruik- wordt gedaan op basis van het Bouwbesluit 2012. De activiteiten zijn getoetst aan provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast is onder andere getoetst aan de vereisten van externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. Er zijn geen belemmeringen van dien aard tegen de uitvoering van het project. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De locatie voor buitenschoolse opvang ligt binnen de geluidszone van 400 meter die geldt voor de A32. Vanuit de Wet geluidhinder vloeit voort dat het geluidniveau aan de gevel niet meer mag bedragen dan 48 dB. Het college van burgemeester en wethouders kan in een situatie langs een snelweg een zogenoemde hogere waar de vaststellen tot 53 dB. In het kader van deze ruimtelijke ontwikkeling is er door het Noordelijk Akoestische Adviesbureau uit Assen geluidsonderzoek uitgevoerd. Het geluidniveau aan de gevels is, met een maximum van 52 dB, lager dan het maximale geluidniveau waarvoor nog een hogere waarde voor kan worden verleend (53 dB). Voor wat betreft spoorweglawaai blijven de geluidsniveaus onder de wettelijke norm van 53 dB in het jaar 2023. Conclusie is dat met de verlening van de hogere waarde van ten hoogste 52 dB kan worden voldaan aan de cri teria. Het verlenen van een hogere waarde is een bevoegdheid van het college. Het collegevoorstel om in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde, gaat tegelijkertijd op route met dit voorstel. Het ontwerp besluit hogere waarde wordt eveneens gelijktijdig met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd. Argumenten 1.1 .Medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Om het beoogde gebruik mogelijk te maken is een omgevingsvergunning benodigd. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de activiteiten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Uit de ruimtelijke onderbouwing, die deel uitmaakt van de aanvraag, blijkt dat er ruimtelijk gezien geen bezwaren/belemmeringen tegen het plan zijn. Deze motivering en onderbouwing worden met het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd. Het plan is niet in strijd met een goede ruimtelijk ordening. 2.1 Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is een wettelijke verplichting Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingplan kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering een goede ruimtelijke onderbouwing be vat (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo). Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde bestuursorgaan om te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning. Op basis van artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven alvo rens het college een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan kan verlenen. 2.2 Het is wenselijk het plan met de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen beden kingen zo spoedig mogelijk ter inzage te leggen Binnen deze procedure dient binnen 26 weken - met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met 6 we ken - een besluit te worden genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wanneer de terinzage- legging direct na het raadsbesluit in oktober 2013 wordt gestart, is vergunningverlening te voorzien in de maand november of december 2013, indien geen zienswijzen worden ingediend. Een strakke interne afstem ming en planning is hiervoor noodzakelijk. 3.1 Door in te stemmen met het beschouwen van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen wanneer geen zienswijzen worden ingediend, wordt een volgend raadsbe sluit, zonder nieuwe inzichten, voorkomen hetgeen aanzienlijke tijdswinst oplevert. Gedurende een periode van zes weken kunnen zienswijzen door een ieder worden ingediend ten aanzien van de plannen, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt levert het aanzienlijke tijdswinst op om de ontwerpverklaring van geen be denkingen als definitieve verklaring te beschouwen. Kanttekeningen 1. Vaststelling van een hogere waarde van 52dB ten gevolge van wegverkeerslawaai op grond van artikel 110a Wet geluidhinder voor de realisatie van een buitenschoolse opvang op het perceel Burstumerdyk 2 te Grou, is nodig. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het vaststellen van hogere grenswaarden. 2/3 3 05 Rv Burstumerdyk 2 Grou.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 52