1 BOARNSTERHIM Sgg gemeente Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het vestigen van buitenschoolse opvang aan de Burstumer- dyk 2 te Grou Aan de raad, Sisa Kinderopvang BV heeft op 12 juni 2013 aan het college van burgemeester en wethouders een omgevings vergunning aangevraagd voor het vestigen van buitenschoolse opvang (BSO) in het pand aan de Burstumerdyk 2 te Grou. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk OV-1449. Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken bekend dat zij voornemens zijn om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het vestigen van buitenschoolse opvang in het pand aan de Burstumerdyk 2 te Grou. De aanvraag om omgevingsvergunning betreft het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en het brandveilig gebruiken van het pand. Het planvoornemen betreft het onderbrengen van buitenschoolse opvang op de eerste en tweede verdieping van de sportkantine van GAVC. Deze kantine zal hiervoor niet worden uitgebreid. In 2010 is middels een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mede werking verleend aan de realisatie van sportvelden aan de Burstumerdyk te Grou. De plankaart bij de 'ruimte lijke onderbouwing voor de realisatie van sportvelden langs de A32 te Grou' geeft voor de betreffende gron den de bestemming 'sportterrein' aan. Het gebruik van het pand voor buitenschoolse opvang is in strijd met de doeleindenomschrijving. Op 11 juni 2013 is het bestemmingsplan 'Grou' vastgesteld. Dit bestemmingsplan is op 4 september 2013 in werking getreden/onherroepelijk geworden. Het pand aan de Burstumerdyk 2 valt binnen de gronden bestemd voor 'sport'. De vestiging van buitenschoolse opvang is in strijd hiermee. In het bovengenoemde bestemmingsplan wordt geen mogelijkheid geboden om af te wijken van de regels. Dit betekent dat onderzocht dient te worden of medewerking kan worden verleend middels het afwijken van het bestemmingsplan. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan moet een uitgebreide procedure conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) worden gevolgd. Conform de wettelijke voorschriften is bij de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De planologische procedure is noodzakelijk om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen. Het beoogd effect van het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is het in gebruik nemen van de sportkantine op de Burstumerdyk 2 te Grou voor buitenschoolse opvang. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen staat los van het brandveilig gebruiken van het pand. De toetsing op brandveilig gebruik- wordt gedaan op basis van het Bouwbesluit 2012. De activiteiten zijn getoetst aan provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast is onder andere getoetst aan de vereisten van externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. Er zijn geen belemmeringen van dien aard tegen de uitvoering van het project. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. De locatie voor buitenschoolse opvang ligt binnen de geluidszone van 400 meter die geldt voor de A32. Vanuit de Wet geluidhinder vloeit voort dat het geluidniveau aan de gevel niet meer mag bedragen dan 48 dB. Het college van burgemeester en wethouders kan in een situatie langs een snelweg een zogenoemde hogere waar de vaststellen tot 53 dB. In het kader van deze ruimtelijke ontwikkeling is er door het Noordelijk Akoestische Adviesbureau uit Assen geluidsonderzoek uitgevoerd. Het geluidniveau aan de gevels is, met een maximum 3 05 bijlage 1 ontwerp wgb Burstumerdyk 2 Grou.doe/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 54