Ontwerpverklaring van geen bedenkingen De raad van de gemeente Boarnsterhim, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 24 september 2013; gelet op het bepaalde in artikel 3.10 Wabo besluit: a. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de omgevingsvergunning ten behoeve van het plan voor buitenschoolse opvang te vestigen inclusief de ruimtelijke onderbouwing van BügelHajema 'Grou- Kinderopvang Burstumerdyk 2', code 025.81.06.76.00 10 juni 2013, bij ons binnen gekomen op 12 juni 2013 (registratienummer 3396) b. indien geen zienswijzen worden ingediend wordt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief beschouwd. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 oktober 2013. De griffier, De voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas 3/3 Pagina 3 3 05 bijlage 1 ontwerp wgb Burstumerdyk 2 Grou.doc/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 56