m BOARNSTERHIM %fjy gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: meningsvormend Raadsvergadering: 15 oktober 2013 Agendapunt: 3.6 Portefeuillehouder: wethouder M. Scheweer Behandelend ambtenaar: mw. J.M. de Vries Onderwerp: ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het aanpassen van een bestaand bijgebouw op It Wyldlan 1 te Grou Programma: Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Product: Voorstel: 1. Geef een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor het aanpassen van een bestaand bijgebouw op It Wyldlan 1 te Grou, waarvan de bouwwerkzaamheden strijdig zijn met het bestemmingsplan. 2. Stem in met de ter inzage legging voor zienswijzen van de ontwerpvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen gedurende een periode van 6 weken, zo spoedig mogelijk na besluitvorming in de raads vergadering van 15 oktober 2013. 3. Stem in met het verklaren van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring indien geen zienswijzen worden ontvangen. Inleiding Feiten De zaak Bouwers, betreffende het realiseren van een bijgebouw zonder de vereiste vergunning(en), speelt al vanaf het jaar 2003. In dit jaar is geconstateerd dat het bestaande bijgebouw is verwijderd en een nieuw bij gebouw zonder vergunning is opgericht. Er hebben meerdere juridische rechtsgangen plaatsgevonden; er zijn drie aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning ingediend en twee aanvragen zijn behandeld tot en met de Raad van State. De essentie van de ingestelde beroepen ging over het wel of niet aannemelijk zijn van een aan-huis-verbonden-beroep in relatie met de vloeroppervlakte van meer dan 50 m2. Beide keren heeft de Raad van State in ons voordeel beslist: een aan-huis-verbonden-beroep in relatie met de grotere vloeropper vlakte is niet voldoende aangetoond. Op 10 augustus 2011 heeft de raad van State haar tweede en laatste uit spraak gedaan. Door bovengenoemde uitspraak van de Raad van State is het dossier in handen gesteld van cluster Toezicht Et Handhaving. Het bijgebouw is immers nog steeds zonder de vereiste vergunning(en) aanwezig op het perceel. Op 30 november 2011 heeft de heer Bouwers op eigen verzoek, gelet op de uitspraak van de Raad van State, tezamen met zijn architect, de heer A. de Vries, een overleg gehad met de heer E. Busstra en mevrouw L. Hoekstra. Tijdens dit gesprek is de wijze van meten van het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 2008 aangehaald. Gelet hierop moeten de dakoverstekken breder dan 0,5 meter worden meegenomen in de bere kening van de totale oppervlakte. Ook is aangeven dat de bovenbouw van het achterste gedeelte dient te worden gesloopt om te kunnen voldoen aan het bouwvergunningsvrije regime. Bij brief van 14 december 2011 is het besprokene meegenomen in ons voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Tevens is gevraagd om een concept-aanvraag met een aangepaste tekening in te dienen alvorens een definitieve aan vraag wordt ingediend. De heer A. de Vries heeft naar aanleiding van het gesprek in november ons op 10 januari 2012 nieuwe teke ningen en een begeleidend schrijven toegezonden. In deze brief is aangehaald dat de dakoverstekken in de planaanpassingen door hen buiten beschouwing worden gelaten. Tevens is op de tekening te zien dat het ach terste gedeelte wordt voorzien van een plat dak zodat het aan het bouwvergunningsvrije regime kan voldoen. It Wyldlan 1 te Grou 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 58