Op 9 februari 2012 is middels brief aan de heer De Vries aangegeven dat de dakoverstekken wel een onderdeel moeten zijn van de planaanpassingen en dat de huidige dakoverstekken een oppervlakte van 59,4 m2 behel zen. Bij het inkorten van de dakoverstekken tot maximaal 0,5 meter moet een maximale goothoogte van 3 meter gehanteerd worden, zoals aangegeven op de meegezonden tekening behorende bij onze brief van 9 fe bruari 2012. Bij brief van 7 maart 2012 heeft de heer De Vries op onze brief gereageerd. Deze brief was aanleiding voor wethouder Van Beek en mevrouw Hoekstra om een gesprek met de familie Bouwers en de heer De Vries aan te gaan. Tijdens dit gesprek op 7 mei 2012 is aan de orde gekomen dat de heer Bouwers erkent dat hij destijds een fout heeft gemaakt door het gebouw in zijn geheel te slopen en weer op te bouwen. In zijn beleving was er destijds sprake van miscommunicatie waar hij nu de prijs voor moet betalen. Een ander aspect waar over gesproken is, zijn de dakoverstekken. Wethouder Van Beek heeft tijdens het gesprek op 7 mei 2012 toegezegd de zaak voor te zullen leggen aan het gehele college na ontvangst van een kostenraming van het aanpassen van het bijgebouw. Op 25 september 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de intentie uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan de aanpassing van het bouwplan ter legalisatie van het bijgebouw. Het huidige bouwplan behelst een bouwvergunningsvrij gedeelte, het aangepaste platte gedeelte, en een om-/ gevingsvergunningplichtig gedeelte (54,9 m2, de oppervlakte van de dakoverstekken niet meegerekend), zie tekening. In dit voorstel gaat het met name om het omgevingsvergunningplichtige gedeelte. Er is toegezegd dat wij bij de aanpassing van het gebouw de 10%-ontheffingsregeling toe willen passen, zodat een vloeropper vlakte van 54,9 m2 mogelijk is. Hierbij is in acht genomen dat er een zwaarwichtig belang aanwezig is. Het zou namelijk gelet op de constructie en positie van de wanden van het gebouw vanuit bouwtechnisch en fi nancieel oogpunt onevenredig zijn te verlangen dat het gebouw wordt teruggebracht tot maximaal 50 m2. Daarnaast leidt het toestaan van een oppervlakte van 54,9 m2 niet tot overlast of hinder voor derden. Aanvraag omgevingsvergunning De heer S.G.J. Bouwers heeft op 15 april 2013 aan het college van burgemeester en wethouders een omge vingsvergunning aangevraagd voor het aanpassen van het bestaande bijgebouw op It Wyldlan 1 t Grou. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk OV-1392. De aanvraag om omgevingsvergunning betreft het bouwen en tevens het handelen in strijd met regels ruimte lijke ordening. Het plan is gelegen in een gebied waar het bestemmingsplan 'Buitengebied 2008' van kracht is. En heeft hier in de bestemming 'Wonen'. Het plan voldoet niet aan de bouwvoorschriften. Zowel de goothoogte, als de op pervlakte van het bouwwerk, inclusief de dakoverstekken, zijn in strijd met het bestemmingsplan. In het bovengenoemde bestemmingsplan wordt geen mogelijkheid geboden om af te wijken van de regels. Dit betekent dat onderzocht dient te worden of medewerking kan worden verleend middels het afwijken van het bestemmingsplan. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan moet een uitgebreide procedure conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) worden gevolgd. Conform de wettelijke voorschriften is bij de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De planologische procedure is noodzakelijk om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen. Het beoogd effect van het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is het aanpassen van het bestaande bijgebouw op It Wyldlan 1 te Grou. De activiteiten zijn getoetst aan provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast is onder andere getoetst aan de vereisten van ecologie, archeologie, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Er zijn geen belemmeringen van dien aard tegen de uitvoering van het project. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Het op 17 september 2013 vastgestelde beleid ten aanzien van de aan-, uitbouwen en bijgebouwen bij wonin gen en woonboerderijen in het buitengebied leidt met betrekking tot het aanvankelijke bijgebouw en moge lijke legalisatie hiervan niet tot een aanpassing van het standpunt hierin. Het oorspronkelijke bijgebouw past ook niet in dit nieuwe beleid. Pagina 2 It Wyldlan 1 te Grou/2 2/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 59