Pad bij Prikwei. Wethouder Scheweer deelt mee n.a.v. een vraag van de heer Frensel, dat nog dit jaar een voorstel naar de raad gaat over de onttrekking aan het openbaar verkeer van een pad vanaf de Prikwei in Aldeboarn. Op een vraag van de heer Van der Sluis stelt wethouder Jager dat waar mogelijk, het wegenareaal verkleind wordt. Indien blijkt dat bij het privatiseren van paden onenigheid is tussen betrokkenen, wordt het proces van onttrekking in die gevallen stopgezet. De heer Riemersma gaat ervan uit dat het de gemeente geld gaat kosten om het pad aan de openbaarheid te onttrekken, gelet op de rechterlijke uitspraak. Wethouder Scheweer wil hier geen nadere uitspraak over doen. De heer Jonker merkt op dat in deze kwestie aan een andere partij een belofte gedaan is inzake de wegonttrekking. 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a. Mienskiplike Regelingen en oare ferbüne partijen Geen mededelingen. b. Oare münlinge meidielings troch portefüljehalders Wethouder Jager heeft verheugd kennis genomen van de toezegging van wethouder Koster van Leeuwarden voor Omrop Fryslan dat deze gemeente de belofte na zal komen dat er een fietspad langs het Leechlan komt vanaf Grou naar Warten. Het is de intentie dat het fietspad eind 2014 klaar is. De provincie en de gemeenten Leeuwarden en Boamsterhim hebben zich ingespannen voor het fietspad De heer Martens zegt wethouder Jager dank voor de inspanning die zij geleverd heeft. Burgemeester Baas geeft de raadsleden in overweging om de totstandkoming van het fietspad in de verkiezingsprogramma's vast te leggen. c. List mei ynformaasje fan it kolleezje Naar aanleiding van vragen over enkele ingekomen stukken zegt het college het volgende toe: - Het college neemt een standpunt in over het al dan niet handhaven van de vertrouwelijkheid van het memo op de reactie van de commissie Keur d.d. 8 mei 2013 en over de reactie op vragen van de PvdA over het Masterplan Grou. - Het college zendt na binnenkomst het antwoord door aan de raad van de Minister van BZK op de aanvraag om een aanvullend voorschot uitkering artikel 12 2013. - Het college informeert de raad over wat gedaan is met de bevindingen van de Inspectie over de kinderopvang. 2.2 Foarstel om kennis te nimmen fan de wizige oanpak ütwettering óffalwetter De Aide Feanen cluster C en D Neem kennis van de gewijzigde aanpak van de afvalwaterlozingen in cluster C en D van De Aide Feanen zoals in dit bestuursvoorstel beschreven, en de (lagere) gemeentelijke bijdrage van 56.333,- aan dit project. Beslüt: conform. 3. MIENINGSFOARMJEND* 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 oant en mei 3.6 Er zijn geen insprekers. 3.2 Foarstel om fêst te stellen it belied oangeande oan-, ütbouwen en bygebouwen yn it bütengebiet, oanslütend by it belied fan de gemeente Leeuwarden Stel het beleid ten aanzien van aan-, uitbouwen en bijgebouwen in het buitengebied, waarin wordt aangesloten bij het beleid van de gemeente Leeuwarden, vast. Beslüt: als A-stuk (punt 4.2) naar besluitvormende deel. 3.3 Foarstel om yn te stimmen mei it bestimmingsptan Midsbuorren 36A yn Warten Stem in met het bestemmingsplan "Midsbuorren 36A te Warten" en stel het bestemmingsplan met IMRO- codering "NL.IMR0.0055.BPMidsbuorren 36a-VA01" vast. Beslüt: als A-stuk (punt 4.3) naar besluitvormende deel. 3.4 Foarstel om a. in üntwerpferklearring fan gjin betingsten te jaan foar it fergrutsjen fan in wenning oan de Wjitteringswei 106 yn Aldeboarn en b. de üntwerpferklearring as definityf te ferklearjen at gjin sjenswize yntsjinne is 1 03 beslutelist ried 2013-09-17.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 5