Pagina 3 Argumenten 1.1 .Medewerking kan worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Om het beoogde plan mogelijk te maken is een omgevingsvergunning benodigd. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de activiteiten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Uit de ruimtelijke onderbouwing, die deel uitmaakt van de aanvraag, blijkt dat er ruimtelijk gezien geen bezwaren/belemmeringen tegen het plan zijn. Deze motivering en onderbouwing worden met het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen be denkingen ter inzage gelegd. Het plan is niet in strijd met een goede ruimtelijk ordening. 2.1 Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is een wettelijke verplichting Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingplan kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering een goede ruimtelijke onderbouwing be vat (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo). Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde bestuursorgaan om te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning. Op basis van artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven alvo rens het college een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan kan verlenen. 2.2 Het is wenselijk het plan met de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen beden kingen zo spoedig mogelijk ter inzage te leggen Binnen deze procedure dient binnen 26 weken - met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met 6 we ken - een besluit te worden genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wanneer de terinzage- legging direct na het raadsbesluit in oktober 2013 wordt gestart, is vergunningverlening te voorzien in de maand november of december 2013, indien geen zienswijzen worden ingediend. Een strakke interne afstem ming en planning is hiervoor noodzakelijk. 3.1 Door in te stemmen met het beschouwen van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen wanneer geen zienswijzen worden ingediend, wordt een volgend raadsbe sluit, zonder nieuwe inzichten, voorkomen hetgeen aanzienlijke tijdswinst oplevert. Gedurende een periode van zes weken kunnen zienswijzen door een ieder worden ingediend ten aanzien van de plannen, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt levert het aanzienlijke tijdswinst op om de ontwerpverklaring van geen be denkingen als definitieve verklaring te beschouwen. Kanttekeningen 1. Een planschadeovereenkomst wordt tijdens de loop van de procedure tussen de heer S.G.J. Bouwers en de gemeente Boarnsterhim gesloten. 2. Indien er zienswijzen worden ingediend is het college bevoegd om het besluit te nemen. Het college zal de zienswijzen terstond aan de raad opsturen indien er zienswijzen tegen de ontwerpverkla ring van geen bedenkingen worden ingediend. De raad zal vervolgens besluiten of en in welke vorm de defini tieve verklaring wordt afgegeven. Het college kan in dat geval niet eerder een besluit op de aanvraag omge vingsvergunning nemen dan nadat de raad de definitieve verklaring heeft afgegeven. Er is overleg gevoerd met Toezicht en Handhaving, BOP It Wyldlan 1 te Grou/3 3/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 60