Wettelijke/contractuele verplichting Ingevolge artikel 2.10, lid 2 Wabo dient een aanvraag omgevingsvergunning welke in strijd is met bestem mingsplan te worden gezien als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c, dus als een verzoek om middels een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Financiële consequenties Niet van toepassing ARHI Niet van toepassing Uitvoering De procedure wordt door de afdeling PuZa doorlopen met ondersteuning van de afdeling BOP en de afstem ming met de heer S.G.J. Bouwers wordt geleid vanaf de afdeling PuZa Communicatie Het besluit voor vrijgave voor zienswijzen wordt op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt in Op'e Hichte en de Staatscourant. Bijlagen Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ter inzage 1Aanvraag omgevingsvergunning met tekeningen 2. Ruimtelijke Onderbouwing 3. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Besluit: conform voorstel afwijkend te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas Pagina 4 It Wyldlan 1 te Grou/4 4/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 61