Pagina 2 Voorgesteld besluit Wij stellen u voor te besluiten tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen in het kader van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5 van het Besluit omge- vingsrecht (Bor) en ermee in te stemmen dat het besluit als ontwerp van de verklaring deel uitmaakt van de stukken ten behoeve van de procedure die wordt gevolgd voor de ingediende aanvraag om omgevingsvergun ning. Wij stellen u tot slot voor te besluiten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring te beschouwen indien tijdens de ter visie ligging geen zienswijzen worden ingediend. Grou, 9 september 2013 ontwerp wgb ItWyldlan 1 Grou.doet Wytdlan 1 Grou/2 2/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 63