Ontwerpverklaring van geen bedenkingen De raad van de gemeente Boarnsterhim, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 24 september 2013; gelet op het bepaalde in artikel 3.10 Wabo besluit: a. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de omgevingsvergunning ten behoeve van het plan voor het aanpassen van het bestaande bijgebouw inclusief de ruimtelijke onderbouwing van Buro Vijn BV 'Ruimtelijke onderbouwing Grou- It Wyldlan 1', code 1299244 29 maart 2013, bij ons binnen gekomen op 15 april 2013 (registratienummer 2292) b. indien geen zienswijzen worden ingediend wordt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitief beschouwd. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 oktober 2013. De griffier, De voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas 3/3 Pagina 3 ontwerp wgb It Wyldlan 1 Grou.doet Wyldlan 1 Grou/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 64