w BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering Agendapunt Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend 15 oktober 2013 3.7 burgemeester T. Baas P. van der Kroon Onderwerp: Vaststelling woonplaatsgrenzen. Voorstel: 1. Neem kennis van de, door de Provinsje Fryslan, vastgestelde herindelingsgrenzen. 2. Stel de Raad voor de woonplaatsgrenzen overeenkomstig aan te passen voor de dorpen Ak- krum, Terherne, Grou, Nes, Raerd, Reduzum, Jirnsum en Sibrandabuorren. Inleiding: Provinsje Fryslan heeft de grenzen van de nieuwe gemeenten na de herindeling vastgesteld. Dit heeft ook gevolgen voor enkele woonplaatsgrenzen. Argumenten: 1.1 Voortijdige vaststelling is stap in het traject van de herindeling Provinsje Fryslan heeft in haar taakuitvoering de nieuwe gemeente grenzen vastgesteld van de gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Südwest-Fryslan en De Friese Meren voor wat het deel dat nu nog in de gemeente Boarnsterhim ligt. Het besluit is door Gedeputeerde Staten genomen op 10-09-2013. Zij bijlage 1 voor het besluit en bijbehorende tekening. 1.2 De vastgestelde grenzen zijn onherroepelijk In de afgelopen jaren zijn de voorlopige grenzen voorbereid en vastgesteld. Aansluitend is er ge legenheid geweest om zienswijzen in te dienen. Deze zijn gewogen en uiteindelijk is nu de be grenzing van iedere herindelingsgemeente vastgesteld. Bezwaar en/of beroep is nu niet meer mogelijk. Mocht de gemeentegrens toch nog aangepast moeten worden dan zal dat na de herindeling moeten gebeuren. Met andere woorden deze her indelingsgrenzen staan vast. 2.1 Er zijn enkele verschillen met de huidige woonplaatsgrens-aanduiding De grenzen zijn op detailniveau vastgesteld. Daarbij zijn de huidige grenzen van enkele woon plaatsen doorsneden. Vaak gaat het verschil slechts om enkele vierkante meters of een andere zijde van een oever. Het is wenselijk om betreffende woonplaatsgrenzen opnieuw vast te stel len. 2.2 Woonplaatsgrenzen aanpassen heeft gevolgen Alle woonplaatsgrenzen, op een na, zijn opnieuw vast te stellen zonder dat dit effect heeft voor de inwoners in dat gebied. De herindelingsgrens tussen Heerenveen en Leeuwarden heeft ook

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 66