tot gevolg dat 3 adressen aan de Leppedyk thans liggende in de woonplaats Nes straks in de woonplaats Grou komen te liggen. Naast een trafo en een gemaal betreft dit ook een woning. De bewoners hebben meermalen aangegeven niet van Nes naar Grou te willen 'verhuizen'. Het gaat om een in het buurtschap Goatum gesitueerde woning. Dit buurtschap is uitdrukkelijk toegedeeld aan het gebied dat deel gaat uitmaken van de toekomstige gemeente Leeuwarden. Tijdige aanpassing van de woonplaatsgrenzen, voorafgaand aan de herindeling, is noodzakelijk zodat juiste overdracht van gegevens kan plaatsvinden. Rekening houdend met de nieuwe woonplaatsindeling voor de bewoners zullen zij door de gemeente Leeuwarden opgeroepen worden voor de gemeenteraadsverkiezing van 13 november 2013. 2.3 De Gemeenteraad stelt woonplaatsgrenzen vast De bevoegdheid tot woonplaatsvaststelling ligt bij de Gemeenteraad. Aansluitend zal het colle ge van Burgemeester en Wethouders de nieuwe adressering voor genoemde adressen aan de Leppedyk bij besluit vaststellen. 3 Wijzigingen horen in de LV BAG opgenomen te worden Woonplaatsgrenzen worden belegd in de Basisregistratie Adressen en Basisregistratie Gebouwen (de BAG). De Boarnsterhimse BAG biedt alle mutaties aan aan de Landelijke Voorziening BAG. Ook de aangepaste woonplaatsgrenzen zullen doorgegeven moeten worden. Kanttekeningen Betreffende bewoners willen in Nes blijven wonen. Het is een voldongen feit dat Leppedyk 63 te Nes door de herindeling in de woonplaats Grou komt te liggen. De bewoners hebben binnen de procedures aangegeven het niet eens te zijn met de nieuwe woonplaatsgrens die zou ontstaan door de thans vastgestelde herindelingsgrens. Hun zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de voorgenomen begrenzing. In aanloop naar dit raadsvoorstel is contact gezocht met de familie om, in overleg, te komen tot een passende oplossing. De straatnaam en het huisnummer waren voor het college daarbij be spreekbaar. Postcode en plaatsnaam echter niet. Helaas zijn wij tot nu toe niet tot overeenstem ming gekomen. Daarmee zal, aansluitend op de vaststelling van de woonplaatsgrens Grou en Nes' het college overgaan tot vaststelling van de nieuwe adressering zo ook: Leppedyk 63 te Grou. Toetsing conform beslisboom (argumentatie) Wettelijke verplichting om deze grenzen vast te stellen. UITGAVEN: Er zijn geen financiële gevolgen voor het vaststellen van enkele woonplaatsgrenzen. CONSTATERING BESLISBOOM College is conform voorstel Bijlage: Kaart met de nieuwe dorpsgrenzen Ter inzage: Besluit van de Provinsje Fryslan Pagina 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 67