1Geef een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor het vergroten van de woning door middel van een aanbouw aan het hoofdgebouw, welke in strijd is met het geldende bestemmingsplan; 2. Stem in met de ter inzage legging voor zienswijzen van de ontwerpvergunning met bijbehorende stukken; 3. Stem in met het verklaren van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring in dien geen zienswijzen worden ontvangen. Bestüt: als A-stuk (punt 4.4) naar besluitvormende deel. 3.5 Foarstel om a. in üntwerpferklearring fan gjin betingsten te jaan foar it gebrük fan grün foar in keatsfjild oan de Boarnsterdyk yn Akkrum en b. de üntwerpferklearring as definityf te ferklearjen at gjin sjenswize yntsjinne is 1Geef een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor het gebruik van de gronden ten behoeve van een kaatsveld, welke in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 2. Stem in met de ter inzage legging voor zienswijzen van de ontwerpvergunning met bijbehorende stukken; 3. Stem in met het verklaren van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring in dien geen zienswijzen worden ontvangen. Beslüt: als A-stuk (punt 4.5) naar besluitvormende deel. 3.6 Foarstel om yn te stimmen mei it foarstel oan it kolleezje tastimming ta jaan om per 1 jannewaris 2014 üt de mienskiplike regeling De Marrekrite te stappen Verleen het college toestemming om per 1 januari 2014 uitte treden uit de gemeenschappelijke regeling De Marrekrite. Beslüt: als A-stuk (punt 4.6) naar besluitvormende deel. 4. BESLUTFOARMJEND 4.1 Foarstel oangeande öfhanneling beswierskrift Verklaar het bezwaarschrift van d.d. 14 mei 2013, ingekomen 17 mei 2013, van de heer J. Cnossen, gericht tegen een verordening aangaande de hoogte van woonarken, niet ontvankelijk. Beslüt: conform met algemene stemmen. 4.2A Foarstel om fêst te stellen it belied oangeande oan-, ütbouwen en bygebouwen yn it bütengebiet, oanslütend by it belied fan de gemeente Leeuwarden Stel het beleid ten aanzien van aan-, uitbouwen en bijgebouwen in het buitengebied, waarin wordt aangesloten bij het beleid van de gemeente Leeuwarden, vast. Beslüt: conform met algemene stemmen. 4.3A Foarstel om yn te stimmen mei it bestimmingsplan Midsbuorren 36A yn Warten Stem in met het bestemmingsplan "Midsbuorren 36A te Warten" en stel het bestemmingsplan met IMRO- codering "NL.IMR0.0055.BPMidsbuorren 36a-VA01" vast. Beslüt: conform met algemene stemmen. 4.4A Foarstel om a. in üntwerpferklearring fan gjin betingsten te jaan foar it fergrutsjen fan in wenning oan de Wjitteringswei 106 yn Aldeboarn en b. de üntwerpferklearring as definityf te ferklearjen at gjin sjenswize yntsjinne is 4. Geef een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor het vergroten van de woning door middel van een aanbouw aan het hoofdgebouw, welke in strijd is met het geldende bestemmingsplan; 5. Stem in met de ter inzage legging voor zienswijzen van de ontwerpvergunning met bijbehorende stukken; 6. Stem in met het verklaren van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring in dien geen zienswijzen worden ontvangen. Beslüt: conform met algemene stemmen. Wethouder Scheweer zegt toe dat lagere leges bij de aanvrager in rekening gebracht zullen worden, gelet op de fout die gemaakt is bij de toetsing van het plan in het vooroverleg. 4.5A Foarstel om a. in üntwerpferklearring fan gjin betingsten te jaan foar it gebrük fan grün foar in keatsfjild oan de Boarnsterdyk yn Akkrum en b. de üntwerpferklearring as definityf te ferklearjen at gjin sjenswize yntsjinne is 1. Geef een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor het gebruik van de gronden ten behoeve van een kaatsveld, welke in strijd is met het geldende bestemmingsplan. 2. Stem in met de ter inzage legging voor zienswijzen van de ontwerpvergunning met bijbehorende stukken; 3. Stem in met het verklaren van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring in dien geen zienswijzen worden ontvangen. 1 03 beslutelist ried 2013-09-17.doc/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 6