Beslüt: conform met algemene stemmen. Wethouder Scheweer gaat ervan uit dat het verstrekken van de verklaring van geen bezwaar in dit specifieke geval niet leidt tot het heffen van leges bij de kaatsvereniging. 4.6A Foarstel om yn te stimmen mei it foarstel oan it kolleezje tastimming ta jaan om per 1 jannewaris 2014 üt de mienskiplike regeling De Marrekrite te stappen Verleen het college toestemming om per 1 januari 2014 uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling De Marrekrite. Beslüt: conform met algemene stemmen. 5. FRAGEN 5.1 Gelegenheid foar riedsleden om fragen te stellen De heer Bouma (WD) stelt vragen in verband met de herbouw van de brug over de Rjochte Grou bij het gemeentehuis: aanbesteding, gunning, budget en datum oplevering. Wethouder Jager stelt dat de aanbesteding van de brug binnen de raming valt en de datum van oplevering volgens bestek 14 februari 2014 is. De gunning is nog niet afgerond. Over bedragen doet ze geen mededelingen. De heer Riemersma (FNP) stelt vragen over de situatie waarin het beeld van Eeltsje Halbertsma in Grou erbij staat. Hij vraagt of de marmeren plaat die bij het beeld behoort op korte termijn geplaatst kan worden, zo mogelijk voor 8 oktober. De ruimte rond het beeld zou schoongemaakt moeten worden. Hij doet de suggestie rond het beeld een haagje of hekwerkje te plaatsen.Verder vraagt hij wanneer de inventarisatie van kunstwerken in de gemeente aan de raad voorgelegd wordt. Wethouder De Haan zegt een schriftelijk antwoord toe op de vragen. Het planten van een haagje wordt overigens al serieus overwogen. 6. SLUTE De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 15 oktober 2013. de foarsitter, Geljssen Baas Pagina 4 1 03 beslutelist ried 2013-09-17.doc/4 4/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 7