16oS-\ U T N O E G N G Grou, 5 desimber 2013 Hjirmei noegje ik jimme ut foar it bywenjen fan de léste riedsgearkomste, dy't halden wurde sil op tiisdei 17 desimber 2013 om 19.30 oere yn de Riedseal fan it gemeentehus, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, T. Baas. WURKLIST: 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje en meidielings 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan de beslutelist fan 10 desimber 2013 2.0FSKIED 3. SLUTE Burgemeester Boarnsterhim Utstjoering riedsgearkomste troch de Boarnsterstim (www.boarnsterstim.nl, Ether 105,6 FM, Kabel 96,1 Mhz- FM)

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 1