Aan de Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL. Hierbij roep ik U op tot het houden van een Raads vergadering op DONDERDAG,17 Januari 1935,'s voormiddags te 9}z uur» GROUW, 10 Januari 1935. De Burgemeester, Punten van behandeling. I.Notulen. II.Mededeelingen. III.Benoeming van een plaatsvervangend lid in stembureau Grouw3I(door bedanken van den heer J.Nieuwenhuis Aanbevolen wordt:de heer Mr.P.J,Bakker. IV.Aanbieding begrooting 1935. V.Vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van schoolgeld. VI.Voorstel tot wijziging van de verordening op de hef fing van belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden. VII.Behandeling van een schrijven van Ged.Staten met verzoek om de meening van den Raad te vernemen om trent verlaging van presentiegeld voor de leden van den Raad tot F.3,- per vergadering. VIII«Voorstel van Burgemeester en Wethouders tct ver hooging van de jaarwedde van de onderwijzeres aan de U.L.school te Grouw (nutt.handwerken) IX.Adres van de Timmerlieden-Patroonsvereeniging Idaar- deradeel c.a,inzake een door Burgemeester en Wethou ders verzonden circulaire betreffende uurloonen bij onderhoudswerken voor de gemeente.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 1