V-/ GROUW.den 8 Januari 1935, Punt IV. BEGROOTING 1935. Aan den RAAD der gemeente IDAARDERADEEL. Algemeene beschouwingen. Financieele verhouding tusschen Rijk en gemeente. Ter voldoening aan het bepaalde bij art.238 der Gemeentewet bieden wij U hierbij aan de begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven,dienstjaar 1935,met bijbehoorende memorie van toelichting,alsmede de be grooting van inkomsten en uitgaven van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf over dat dienstjaar.Gelijk door den Voorzitter in de vergadering van Uwen Raad van 20 December 1934 reeds is medegedeeld,is de aanbieding van deze begrootingen tengevolge van verschillende Regee- ringsmaatregelen ten zeerste vertraagd.Buitendien heeft de voorbereiding van de begrooting 1935 veel meer zorg en tijd gevraagd dan gewoonlijk,als gevolg van den pre- cairen toestand van de gemeente-financiën.De voortdu rende toenemende werkloosheid,alsmede de daling van de belastingen maken het noodzakelijk,dat de uiterste so berheid wordt betracht.Tal van ingrijpende maatregelen, die in 1934 met Uwe goedkeuring zijn genomen,moeten worden gehandhaafd,terwijl voorts verschillende voor stellen met deze begrooting worden ingediend,welke al le beoogen hetzij opvoering van de inkomsten dan wel verminddring_van de uitgaven.Trots de hierbedoelde maatregelen is het ons college niet mogen gelukken een sluitende begrooting te verkrijgen,tenzij een extra bijdrage uit het Werkloosheidssubsidiefonds wordt ver kregen tot het toegestane maximum van 9S$> van de kos ten van werkverschaffing en steunverleening. Zooals U bekend is,moet de ontwerp-begrooting vooraf ter kennisneming worden toegezonden aan Ged. Staten.Dit College heeft nu de gemeente is aangewezen op een extra-bijdrage uit het Werkloosheidssubsidie- fonds verschillende alsnog te nemen maatregelen voor gesteld,welke voor zoover noodig U bij afzonderlijke prae-adviezen zullen bereiken. Het door de Regeering ingediend wetsontwerp tot wijziging van de financieele verhouding tusschen Rijk en gemeenten,hetwelk inmiddels door de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangenomen,beteekent voor deze ge meente,wordt het ontwerp tot wet verheven,een aanmer kelijke vermindering van inkomsten.De uitkeering per inwoner thans bedragende F.13.3651,wordt teruggebracht tot F.6.0322 en zal na afloop der garantiebepaling (d.i.10 Jaar) een verlies opleveren van pl.m.F.38.733,6-'

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 2