Werkloosheids- s^osidiefonds lijnen en sa larissen ge- me entepers o- neel. De uitkeering uit het gemeentefonds over 1934 zal bedragen: bijdrage in de jaarwedde van burgemeester en secretaris F. 3000,- b.uitkeering per inwoner 79498,27 Totaal F. 82408,27- terwijl de uitkeering uit dit fonds ever 1935 wordt* geraamd op: a.uitkeering ad F.5,- per aangeslagene in de gemeentefondsbelasting b.bijdrage in de jaarwedde van burgemees ter en secretaris uitkeering per inwoner na toepassing der garantiebepaling Totaal hetgeen voor 1935 in vergelijking met 1934 derhalve be- teekent een voordeel van F.1092,66. F. 4833,- 3000,- 75757,93 F.83590,93 Als gevolg van de instelling van het Y/erkloosheidssub- sidiefonds zullen de inkomsten der gemeente uit ver schillende belastingen aanzienlijk worden verminderd. De gemeenten zullen de volgende inkomsten derven: a.40 opcenten van de hoofdsom der grondbelasting; b.80% van de hoofdsom der personeele belasting; £.10 opcenten van de hoofdsom der vermogensbelasting; d.25 opcenten van de hoofdsom der gemeentefondsbelasting De totale opbrengst van hoofdstuk XII der begrooting (belastingen) zal in 1934 bedragen F, 104.735,- terwijl deze post voor 1935 als gevolg van de evengenoemde vermindering van verschillende belastingen wordt ge raamd op F. 81.166,- zoodat hierop een verlies wordt geleden van F. 23.569,- Gezien denzorgelijken toestand der gemeente-financien en het feit dat alle pogingen behooren te worden aan gewend om aan het dreigende gevaar der saneering te ont komen,^pdat de gemeente haar zelfstandige positie zoo veel mogelijk kan behouden,stellen wij U voor op alle loonen en salarissen boven de F,1000,- een definitieve kortingtoe te passen van 4% en de bestaande tijdelij ke korting l}%> te laten vervallen.Bovendien stelt de Voorzitter van ons college voor de uurloonen der losse werklieden te verlagen van 40 cent tot 35 cent.Hij meent dit voorstel te moeten doen ten eerste cmdat een uur loon van 40 cent voor ongeschoold personeel aanmerke lijk uitgaat boven het gemiddelde dat aan dergelijke werkkrachten in andere soortgelijke gemeenten wordt be- taald(b.v,Rauwerderhem en Utingeradeel F.O,35,Baarde- radeel F.0,30,Menaldumadeel voor georganiseerden en on georganiseerden resp.F.0,32 en F.0,30)en ten tweede om dat nu allerwege moet worden bezuinigd,het niet aangaat dergelijke uurloonen te handhaven.De meerderheid van ons college(de wethouders)kunnen met dit voorstel niet meegaan,aangezien in een enkel vrij bedrijf in deze ge meente nog uurloonen als hierbedoeld worden betaald van F.0,41 en zij bovendien van meening zijn,dat nu de hierbij betrokken werknemers reeds zoo lang te kampen hebben met werkloosheid uurloonen van F.0,40 alles zins zijn te rechtvaardigen,en ten tweederèetmiet le vensonderhoud in deze gemeente gemiddeld hooger is dan m omliggende gemeenten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3